Zaplecze dydaktyczne

Infrastruktura dydaktyczna Wydziału Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie jako jedyny na Uczelni może pochwalić się posiadaniem własnego, wydzielonego terenu w całym kampusie SGGW.

Wydział dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną i dostateczną badawczą, która jest wykorzystywana do prowadzenia studiów, a zwłaszcza realizacji badań naukowych w zakresie zaplanowanych dla studentów zadań badawczo-dydaktycznych. Bazę dydaktyczną w rozumieniu przestrzeni, w której odbywają się zajęcia stanowią Aula i sale ćwiczeniowo-wykładowe w budynkach 17, 18 ,19 i 20 na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji. Sale dydaktyczne mieszczące 16-30 osób są wyposażone w stały lub przenośny sprzęt multimedialny. Zajęcia z języków obcych, ekonomii, filozofii, metod statystyki matematycznej w doświadczalnictwie i dziedzictwa kultury są prowadzone w budynkach poza Wydziałem (na terenie kampusu SGGW w Warszawie).

W ramach prowadzonych zajęć studenci mają dostęp do pracowni i laboratoriów znajdujących się na terenie naszego Wydziału, a są to:

w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych

 • Laboratorium badań narzędzi uprawowych,
 • Laboratorium badań opryskiwaczy,
 • Laboratorium pozyskiwania mleka,
 • Laboratorium urządzeń do przygotowywania pasz,
 • Laboratorium urządzeń czyszczących i suszarniczych,
 • Hala maszyn,
 • Polowe laboratorium badawcze maszyn rolniczych
  – Aparatura do pomiaru zapylenia powietrza,
  – Rejestrator zderzeń,
  – Przystawka hydrauliczna,
  – Aparatura do pomiarów parametrów ergonomicznych,
 • Laboratorium badań silników spalinowych małej mocy stosowanych w pilarkach spalinowych,
 • Laboratorium skrawania drewna,
 • Laboratorium drgań i hałasów maszyn z silnikami małej mocy,
 • Laboratorium obróbki nasion drzew i krzewów leśnych.
 • Laboratorium pojenia i zadawania pasz,
 • Laboratorium robota udojowego DeLaval VHS,
 • Stanowisko badań rozsiewaczy nawozów mineralnych,

Katedra dysponuje również stanowiskami do badania właściwości surowców, np.: mechaniczne separatory sitowe, pneumatyczny klasyfikator sitowy, kalorymetr stanowiska do badania trwałości mechanicznej peletów i brykietów zgodnie z wymaganiami norm amerykańskich i europejskich, uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, stanowiska do zagęszczania i aglomeracji ciśnieniowej surowców lignocelulozowych, bioreaktor do badania procesów fermentacji substratów pochodzenia rolniczego i zwierzęcego wraz z analizą wydajności i składu wytwarzanego biogazu, stanowiska do badania rozdrabniania roślin energetycznych przeznaczonych na konwersję do paliw stałych lub biogazu, stanowisko do przygotowania minisilosów z roślin rolniczych i energetycznych.

 w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji

 • Laboratorium biopaliw
  – Ogniwa paliwowe,
  – Stanowisko do wytłaczania oleju z roślin oleistych,
  – Instalacja estryfikacyjna,
  – Smugoskop,
  – Stanowisko do badań procesu w komorze spalania o stałej objętości,
 • Laboratorium ekstruzji,
 • Laboratorium diagnostyki technicznej,
 • Laboratorium badań właściwości fizycznych produktów stosowanych w energetyce odnawialnej,
 • Pracownia eksploatacji technicznej,
 • Pracownia obróbki metali,
 • Pracownia napraw aparatury paliwowej,

w Katedrze Podstaw Inżynierii

 • Laboratorium elektrotechniki i elektroniki,
 • Laboratorium eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • Laboratorium automatyki,
 • Laboratorium sterowników programowalnych,
 • Laboratorium systemów sterowania produkcją (we współpracy z SIEMENS Polska – laboratorium składa się z najnowszej generacji wszystkich typów sterowników PLC firmy Siemens, systemów napędowych oraz najważniejszych systemów sieci przemysłowych),
 • Stanowisko hybrydowego systemu odnawialnych źródeł energii ( w Budach Grabskich),
 • Stacja pomiarów aktynometrycznych,
 • Stanowisko badawcze zasobów energii wiatrowej ( w RZD SGGW w Żelaznej),
 • Laboratorium systemów informatycznych,
 • Laboratorium techniki cieplnej,
 • Laboratorium suszarnictwa (suszarka fluidyzacyjna, tunelowa, komorowa, próżniowa),
 • Laboratorium analizy obrazu.

Wymienione laboratoria i stanowiska badawcze są wykorzystywane w trakcie realizacji procesu dydaktycznego zarówno studentów jak i doktorantów. Są także warsztatem dla prac doktorskich i habilitacyjnych, na podstawie których powstają publikacje artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Często studenci są autorami/współautorami tych artykułów.

Stanowiska pomiarowe są również modyfikowane przez studentów i adaptowane do ich celów badawczych. Specjalistyczne wyposażenie pomiarowo-badawcze, jakie jest na wyposażeniu wymienionych laboratoriów jest systematycznie uzupełniane w ramach środków finansowych pozyskiwanych na działalność statutową lub projektów badawczych.

W przypadku niedysponowania przez Wydział odpowiednim wyposażeniem pomiarowo-badawczym studenci mają możliwość (dzięki kontaktom swych promotorów) skorzystania ze stanowisk i aparatury badawczej w pokrewnych jednostkach naukowych (np. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach). Studenci w ramach prowadzonych badań do prac dyplomowych mogą również skorzystać ze stanowisk i aparatury badawczej będącej w dyspozycji Centrum Analitycznego SGGW w Warszawie.

 Oferta Biblioteki SGGW w pełni zaspokaja potrzeby informacji w zakresie pracy naukowej. Studenci mogą korzystać z zasobów bibliotecznych SGGW. Zasoby te stanowią bazy danych, czasopisma, książki, internetowy dostęp do baz danych czasopism naukowych (pełnotekstowe bazy danych: EBSCO, ELSEVIER, SpringerLink, ProQuest, Wiley Online Library, Oxford Journals, JSTOR oraz Abstraktowe bazy danych), prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie, istnieje również możliwość sprowadzenia przez Bibliotekę SGGW, dzięki systemowi wypożyczania międzybibliotecznego, brakujących pozycji literatury. Poszczególne jednostki Wydziału dysponują również własnym zasobem bibliotecznym (specjalistyczne podręczniki, monografie, czasopisma naukowe), dostosowanymi do kierunku prowadzonych badań. Studenci mają również dostęp do osobistych zasobów bibliotecznych swych promotorów i innych pracowników Wydziału.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -