Kierunki kształcenia / Ogłoszenia

Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Inżynieria Systemów Biotechnicznych jest właśnie dla Ciebie.

 Interesujesz się środowiskiem przyrodniczym
Myślisz proekologicznie i innowacyjnie
Chcesz zostać nowoczesnym inżynierem

Lubisz poznawać nowe obszary wiedzy, myślisz proekologicznie, jesteś zainteresowany środowiskiem przyrodniczym, ale masz także zacięcie inżynierskie?
Mamy dla Ciebie świetną propozycję.

Kierunek Inżynieria Systemów Biotechnicznych jest właśnie dla Ciebie!

Nasze studia dostarczą Ci wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych w środowisku ich pracy. Uzyskasz kompetencje inżynierskie oraz szereg konkretnych uprawnień zawodowych (kurs pilarza, świadectwo SEP, certyfikaty ECDL, Cisco, ASTOR, Siemens itd.).

Po ukończeniu kierunku będziesz przygotowany do wykonywania w innowacyjny sposób, z wykorzystaniem nowoczesnych metody i narzędzi informatycznych, różnorodnych zadań inżynierskich związanych z obsługą, eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń wykorzystywanych w środowisku ich pracy (rolniczym, leśnym, gospodarki komunalnej, produkcji żywności).

System biotechniczny w kontekście prezentowanego kierunku należy rozumieć jako układ trzech wzajemnie powiązanych ze sobą czynników: człowiek, środowisko, maszyna. Zatem inżynieria systemów biotechnicznych dotyczy projektowania, produkowania i kontrolowania procesów i obiektów, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku. Za obszar funkcjonowania systemów biotechnicznych uznaje się zarówno środowisko przyrodnicze jak też systemy produkcyjne, w których poddawane są obróbce surowce pochodzenia biologicznego.

Kierunek Inżynieria systemów biotechnicznych jest przyporządkowany do obszaru nauk technicznych. Efekty uczenia odnoszą się głównie do obszaru kształcenia nauk inżynieryjno-technicznych, przy tym celem kształcenia jest dostarczanie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych w środowisku ich pracy. Kierunek ten obejmuje również wszystkie efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Prezentowany kierunek jest ściśle powiązany z inżynierią mechaniczną, zawiera bowiem typowe dla tej dyscypliny nauk elementy związane z konstrukcją, budową i eksploatacją obiektów technicznych oraz maszyn. Inżynieria Systemów Biotechnicznych jest kierunkiem wieloaspektowym, dającym wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej.

Koncepcja kształcenia skoncentrowana jest na to aby absolwent kierunku był inżynierem kompetentnym, rozumiejącym istotę rozwiązań inżynieryjnych i ich odniesienia do obiektów przyrodniczych. Sfera dydaktyki jest nierozerwalnie związana z badaniami naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi o charakterze interdyscyplinarnym w tym głównie w zakresie inżynierii mechanicznej.

Kwalifikacja

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z jednego z trzech przedmiotów matematyka lub chemia lub fizyka.

Efekty uczenia się dla kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Plan Studiów:

Plan Studiów ISB I st.

Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych prowadzone są jako 7. semestralne studia w formie stacjonarnej. Łączna liczba punktów ECTS możliwych do uzyskania w ramach toku studiów wynosi 210 (po 30 w każdym semestrze studiów). Od 5. semestru studenci wybierają jeden z dwóch modułów: projektowanie maszyn roboczych lub systemy techniczne i informatyczne. Integralnym elementem programu jest wykonanie interdyscyplinarnego projektu, który będzie jednocześnie pracą inżynierską. Realizacja projektu trwać będzie trzy semestry a w każdy z nich zaangażowanych być powinno 2 – 3 studentów i dwóch opiekunów. Głównym celem tego elementu programu studiów jest praktyczne wykorzystanie uzyskiwanej wiedzy (większość projektów powinna zostać zrealizowana w formie prototypów, modeli, wdrożeń, itp.), nauka pracy w zespole, nauka zarządzania projektem.

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe

Kierunek przewidziany jest dla kandydatów posiadających predyspozycje i ukierunkowanie techniczne. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń. Program studiów na kierunku ISB przygotowuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów łącząc znajomość technologii, organizacji produkcji, nowoczesne metody i techniki wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbędnego do sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani:

  • w przemyśle maszynowym oraz pokrewnych, w zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
  • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
  • w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
  • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
  • w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Zakres wiedzy przekazywanej w czasie studiów na kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych stwarza absolwentom możliwości podejmowania pracy w takich instytucjach, jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze; szkoły wyższe; specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne; nadleśnictwa, ośrodki badawczo-rozwojowe leśnictwa; przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, leśnym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych; administracja samorządowa i gospodarcza; ośrodki doradztwa rolniczego; firmy marketingowe; izby rolnicze; centra kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Inżynieria Systemów Biotechnicznych, ze względu na elementy główne efektów uczenia się obejmuje obszary studiów inżynieryjno-technicznych. W ramach dyscypliny inżynieria mechaniczna uwzględnia i uwypukla zagadnienia inżynierskie związane z projektowaniem i użytkowaniem maszyn i urządzeń roboczych. Studia na kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych obejmują studia inżynierskie I stopnia.

Efekty uczenia się dla kierunku ISB odnoszą się do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscypliny inżynieria mechaniczna oraz w niewielkim stopniu do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Inżynieria Systemów Biotechnicznych będąc kierunkiem, który czerpie doświadczenia z obszaru nauk technicznych, jest w głównej mierze skoncentrowany na technicznych aspektach związanych z pojęciem inżynieria mechaniczna. Na I stopniu studiów studenci otrzymują podstawy wiedzy i umiejętności inżynierskich, np. nauki o materiałach, mechaniki, wytrzymałości materiałów, teorii mechanizmów i maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, układów hydraulicznych, termodynamiki, elektrotechniki, gospodarki energetycznej, podstaw elektroniki, automatyki. Kierunek studiów Inżynieria Systemów Biotechnicznych zapewnia także uzyskanie wiedzy przyrodniczej oraz o społecznych aspektach nauk technicznych.

Absolwenci kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych to specjaliści w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów silników i napędów. Są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich dotyczących eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń. W swojej pracy wykorzystują nowoczesne metody informatyczne i narzędzia komputerowe, a także elementy automatyki i robotyki. Przygotowani są do projektowania, organizowania oraz nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej. Mają wiedzę o oddziaływaniu urządzeń technicznych na obiekty biologiczne, a także wiedzą, jak prowadzić badania w zakresie interakcji techniki z przyrodą. Są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia firm świadczących usługi związane z obsługą techniczną rolnictwa, leśnictwa oraz gospodarki komunalnej.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -