Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (od lipca 2015) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 60 pytań
obowiązują od roku akademickiego 2014/2015

 1. Omówić podstawowe składowe systemów energetycznych (elektroenergetycznego, gazowniczego i ciepłowniczego) i ich funkcje.
 2. Omówić przesył, rozdział, przetwarzanie, dystrybucję i magazynowanie energii elektrycznej.
 3. Omówić przesył, przetwarzanie, dystrybucję i magazynowanie gazu.
 4. Czym charakteryzuje się zasilanie elektroenergetyczne obszarów wiejskich?
 5. Omówić źródła przepięć w sieciach elektroenergetycznych i metody ich eliminacji.
 6. Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna i jakie rodzaje sprzężeń można wyróżnić?
 7. Jak można podnieść niezawodność zasilania w energię elektryczną?
 8. Omówić zasadę działania i zależność sprawności od obciążenia dla pieca kondensacyjnego i konwencjonalnego.
 9. Scharakteryzować wpływ centralizacji zarządzania procesem produkcyjnym na sprawność logistyczną.
 10. Scharakteryzować logistyczne funkcje opakowań.
 11. Porównać klasyczną strategię logistyczną z planowaniem potrzeb materiałowych.
 12. Scharakteryzować koncepcje logistyczne zapewnienia niezawodności i terminowości dostaw.
 13. Wyjaśnić zastosowanie pojęć sprawności operacyjnej i strategicznej do oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
 14. Scharakteryzować infrastrukturę logistyki z uwypukleniem podziału wynikającego z dążenia do minimalizacji kosztów.
 15. Podać charakterystykę metod prognozowania przyczynowo-skutkowego.
 16. Jak należy modelować losowe zakłócenia w prognozowanym procesie.
 17. W prognozowaniu jakich zagadnień stosuje się szeregi czasowe.
 18. Scharakteryzować analizę regresji i jej przydatność do prognozowania zjawisk.
 19. Podaj cechy charakterystyczne regresji logistycznej i przykłady procesów do modelowania których może być stosowana.
 20. Co wpływa na wartość błędu prognozy.
 21. Jakie są technologie konwersji biomasy na paliwa stałe, ciekłe i gazowe?
 22. Techniki i technologie spalania biomasy w rozproszonych i systemowych jednostkach wytwórczych.
 23. Przetwarzanie biomasy w procesach termochemicznych.
 24. Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania biomasy na cele energetyczne.
 25. Tendencje rozwojowe energetycznego wykorzystania biomasy.
 26. Problematyka zrównoważonego rozwoju w planowaniu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 27. Proszę omówić podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego.
 28. Proszę omówić zakres planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 29. Proszę przedstawić główne obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do sporządzania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 30. Proszę przedstawić sposób oceny lokalnych zasobów energetycznych.
 31. Zagadnienia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jako aspekt planowania energetycznego na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
 32. Proszę przedstawić rolę odnawialnych źródeł energii w planowaniu energetycznym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
 33. Przedstaw ideę Systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).
 34. Jakie przedsięwzięcia wymagają procesu OOŚ?
 35. Na jakim etapie procesu inwestycyjnego wykonywana jest Ocena Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia?
 36. Na czym polega analiza oddziaływań przedsięwzięcia w procesie OOŚ?
 37. Omów zagrożenia środowiskowe projektów farm wiatrowych.
 38. Omów różnice między mitygacją a kompensacją przyrodniczą, podaj przykłady.
 39. Co nazywamy harmonicznymi i jaki jest ich związek z jakością energii?
 40. Jakie jest znaczenie migotania światła?
 41. W jaki sposób asymetria napięcia wpływa na pracę urządzeń elektrycznych?
 42. Co to są zapady napięcia?
 43. Co oznacza termin jakość energii?
 44. Jakie niebezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych niosą ze sobą przepięcia?
 45. Omówić możliwość pracy słonecznej instalacji grzewczej w hybrydowym systemie zasilania.
 46. Omówić możliwość pracy pompy ciepła w hybrydowym systemie zasilania.
 47. Omówić możliwość współpracy modułu fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej w hybrydowym systemie zasilania.
 48. Omówić wady i zalety sieci Smart Grid.
 49. Omówić możliwości techniczne zbudowania hybrydowego systemu zasilania w gospodarstwie rolniczym.
 50. Porównać projekt i organizację z punktu widzenia zarządzania.
 51. Jak napisać uzasadnienie potrzeby realizacji by poprawnie zdefiniować projekt?
 52. Model graficzny definiowania projektu.
 53. Obszary wiedzy z zarządzania projektem wg metodyki podanej w PMBOK.
 54. Planowanie w zarządzaniu projektem a przygotowanie planu realizacji projektu.
 55. Tworzenie i opisanie produktów projektu.
 56. Ryzyko w zarządzaniu projektem.
 57. Metody wyznaczania niepewności standardowych typu A
 58. Metody wyznaczania niepewności standardowych typu B
 59. Relacyjne bazy danych: podstawowe właściwości, klucze, dziedzina, typy danych, relacje .
 60. Proces normalizacji relacyjnych baz danych: charakterystyka procesu, cel normalizacji, etapy procesu normalizacji, postacie normalne.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -