Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski – ZIP studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 47 pytań

 1. Analiza mikrootoczenia i otoczenia konkurencyjne przedsiębiorstwa.
 2. Charakterystyka pojęć rozmytych.
 3. Co oznacza pojęcie błędu ex ente i ex post?
 4. Co to jest szereg czasowy, jakie są jego składowe?
 5. Co to jest współczynnik korelacji liniowej?
 6. Co to jest zintegrowany system zarządzania?
 7. Co umożliwia wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania?
 8. Cykl życia projektu z podziałem na fazy i etapy.
 9. Czym różni się model addytywny od modelu multiplikatywnego, interpretacja graficzna.
 10. Do czego przyczynia się wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania?
 11. Jaką rolę odgrywa linealizacja modelu w prognozowaniu zjawisk?
 12. Jaką rolę odgrywa teoria w prognozowaniu?
 13. Kategorie jakościowe i ilościowe wykorzystywane w ocenie ryzyka.
 14. Kiedy odrzucamy hipotezę zerową H0?
 15. Klasyfikacja wzorcowa i bezwzorcowa – idea i metody.
 16. Metody portfelowe w zarządzaniu strategicznym.
 17. Metody sztucznej inteligencji – charakterystyka i zastosowania we wspomaganiu decyzji.
 18. Narzędzia stosowane w analizie strategicznej.
 19. Podział danych na zbiory: uczący, walidacyjny i testowy w budowie neuronowych modeli.
 20. Porównać konkursowy i przetargowy sposób uruchamiania wdrożenia projektu.
 21. Procesy w zarządzaniu projektem.
 22. Projekt jego istota i cechy charakterystyczne.
 23. Przedstawić kryteria analizy organizacji produkcji.
 24. Przedstawić strukturę systemu produkcyjnego.
 25. Rodzaje strategii stosowanych w przedsiębiorstwie.
 26. Rola funkcji trendu w modelach tendencji rozwojowej.
 27. Rozwój wewnętrzny i zewnętrzny przedsiębiorstwa.
 28. Scharakteryzować czynniki wyróżniające produkcję masową, seryjną i jednostkową.
 29. Sposoby weryfikacji informatycznych systemów wspomagania decyzji.
 30. Sposoby wnioskowania a wiarygodność wniosku decyzyjnego.
 31. Struktura logiczna definiowania projektu.
 32. Systemy ekspertowe – istota, struktura i działanie.
 33. Właściwości aproksymujące i uogólniające modeli neuronowych.
 34. Wyjaśnić nakładanie się grup procesów w ramach jednego etapu.
 35. Wyjaśnić pojęcie interesariusze i ich wpływ na zarządzanie projektem.
 36. Wyjaśnij pojęcie estymatora na przykładzie metody najmniejszych kwadratów.
 37. Wyjaśnij pojęcie prognozowanie.
 38. Wymienić czynniki decydujące o sprawnym przepływie materiałów, energii i informacji w systemie produkcyjnym.
 39. Wymień główne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością.
 40. Wymień główne przyczyny wdrożenia systemu zarządzania jakością.
 41. Wymień pięć filarów, na których opiera się praktyka 5S.
 42. Wymień w porządku logicznym działania w cyklu Deminga.
 43. Zarządzanie komunikacją w projekcie.
 44. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 45. Zastosowanie rozmytych reguł wnioskowania.
 46. Zinterpretować pojęcie systemu produkcyjnego.
 47. Znaczenie metody Monte Carlo w symulacji procesów.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
ZARZĄDZANIE l INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNY (NOWE)
DLA STUDENTÓW GRUPY SPECJALIZACYJNEJ 10 pytań

SPECJALIZACJA nr l Zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstw

 1. Znaczenie i cel analizy finansowej
 2. Analiza strukturalna sprawozdań finansowych
 3. Wpływ struktury kapitału na zyskowność firmy
 4. Istota, formy, zalety i wady leasingu
 5. Zasady podejmowania decyzji finansowych
 6. Wartość pieniądza w warunkach inflacji
 7. Znaczenie modelów biznesu w rozwoju przedsiębiorstwa
 8. Rodzaje innowacji i ich rola dla gospodarki
 9. Kluczowe funkcje w zarządzaniu w agrobiznesie
 10. Funkcje i rodzaje analizy ekonomicznej

SPECJALIZACJA nr 2 Inżynieria i organizacja procesów produkcyjnych

 1. Omówić znaczenie lokalizacji punktu usługowego technicznej obsługi rolnictwa.
 2. Omówić na czym polega różnica między usługa a wyrobem.
 3. Omówić techniki lokalizacji usług.
 4. Omówić specyfikę przedsiębiorstwa usługowego związaną z procesem obsługi technicznej maszyn.
 5. Omówić problem zarządzanie relacjami z klientami w usługach.
 6. Omówić strategie zarządzania produktywnością usług.
 7. Zarządzanie wpływami w usługach.
 8. Omówić narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością usług.
 9. Omówić problem zarządzania wpływami w usługach.
 10. Omówić przyczyny niepowodzeń wprowadzanych usług w zapleczu technicznym rolnictwa.

SPECJALIZACJA nr 3 Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jego otoczeniu

 1. Globalne i krajowe uwarunkowania rozwoju rynku maszyn rolniczych.
 2. System dystrybucji maszyn rolniczych w Polsce.
 3. Na czym polega system gospodarowania o zróżnicowanej produkcji rolniczej.
 4. Przedstawić zasady uprawy gleby w technologiach proekologicznych.
 5. Omówić sposoby finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie.
 6. Scharakteryzować wewnętrzne i zewnętrzne opcje pozyskiwania technologii.
 7. Technika zbioru wierzby i topoli w krótkiej rotacji.
 8. Technologie zbioru miskanta olbrzymiego.
 9. Sposoby przetwarzania biomasy na cele energetyczne.
 10. Problemy techniczne, ekologiczne i ekonomiczne wykorzystania biomasy na cele energetyczne.

SPECJALIZACJA nr 4 Organizacja i technologia zagospodarowania surowców drzewnych

 1. Scharakteryzować wpływ wyboru rodzaju rębni na przebieg procesu pozyskiwania drewna.
 2. Omówić sposób określania szerokości i odległości pomiędzy szlakami technologicznymi.
 3. Scharakteryzować wpływ rodzaju i ilości pozyskiwanych sortymentów na wybór sposobu pozyskiwania drewna.
 4. Omówić związek pomiędzy rodzajem rębni a sposobem odnawiania lasu.
 5. Omówić sposób oceny efektywności realizacji procesu pozyskiwania drewna.
 6. Scharakteryzować sposób podziału przestrzennego lasów w PGL Lasy Państwowe.
 7. Scharakteryzować założenia organizacyjne realizacji transportu drewna w Polsce, omówić konsekwencje dla infrastruktury transportowej.
 8. Scharakteryzować strukturę własnościową lasów w Polsce, omówić jej wpływ na organizację produkcji.
 9. Ocenić uwarunkowania zastąpienia ręczno-maszynowych metod pozyskiwania drewna całkowicie zmechanizowanymi.
 10. Omówić zasady funkcjonowania zakładów usług leśnych w realizacji procesu produkcyjnego leśnictwa.

SPECJALIZACJA nr 5 Zarządzanie energetyką lokalną

 1. Wyjaśnij pojęcie Niekonwencjonalne źródła energii. Scharakteryzuj niskotemperaturowe źródła energii.
 2. Wskaż czynniki wpływające na opłacalność wdrożeń systemów grzewczych z pompami ciepła.
 3. Omów wady i zalety ciepłownictwa geotermalnego.
 4. Jakie są zalecane kierunki wykorzystania energetycznych instalacji słonecznych w Polsce.
 5. Omów rozkład przestrzenno-czasowy zasobów energii wiatrowej w Polsce.
 6. Omów zasoby energii wodnej w Polsce. Scharakteryzuj rozwój małych elektrowni wodnych w Polsce.
 7. Omów ekologiczne i ekonomiczne przesłanki wykorzystania gazu płynnego LPG do zasilania silników spalinowych.
 8. Czemu służy rozdział właścicielski segmentu wytwarzania ciepła od segmentu dystrybucji ciepła sieciowego ?
 9. W jakim celu stosowane są wielostrefowe taryfy elektroenergetyczne ?
 10. Scharakteryzuj gospodarkę energetyczną na terenach słabo-zurbanizowanych.

SPECJALIZACJA nr 6 Inżynieria biosystemów

 1. Omów centralną procedurę aglomeracyjną w procesie wyznaczania skupień danych oraz jedno z kryteriów, proponowanych do określania ostatecznej liczby skupień.
 2. Przedstaw krótko ideę i założenia modelu proporcjonalnych hazardów Cox’a, wykorzystywanego w analizie przeżycia.
 3. Idea analiz w Data Mining.
 4. Charakterystyka pojęć rozmytych i ich znaczenie w jednoznaczności procesu decyzyjnego.
 5. Warunki uzyskania wiarygodnych wyników w symulacji komputerowej badanego procesu.
 6. Omówić przepływ ciepła w środowisku rośliny.
 7. Omówić rolę wody w środowisku rośliny.
 8. Omówić budowę relacji w relacyjnej bazie danych.
 9. Krzywe B-Spline oraz ich zastosowanie w modelowaniu przestrzennym.
 10. Podaj przykłady procedur tworzenia modelu 3D klasycznego ołówka o profilu kołowym i sześciokątnym.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -