Jubileusze i nagrody / Konferencje

90-lecie urodzin prof. Stanisława Pabisa

“Pół wieku naukowego rozwoju inżynierii rolniczej” – pod tym tytułem w dniu 24 kwietnia 2015r. odbyła się jubileuszowa Sesja Naukowa zorganizowana z okazji 90-lecia urodzin prof. dra hab. Stanisława Pabisa.

Jubileusz 90-lecia urodzin Profesor Stanisław Pabis, drugiego z kolei (1981-1987) dziekana Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, został uświetniony specjalnie zorganizowaną Sesją Naukową pt. Pół wieku naukowego rozwoju inżynierii rolniczej”, która odbyła się 24 kwietnia 2015r. na Wydziale Inżynierii Produkcji – powstałym z WTRiL.

Na uroczystości obecni byli JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz Kierownik biura Rektora – mgr Anna Żuchowska. Sesję także zaszczycili emerytowani dziekani Wydziału Inżynierii Produkcji – prof. dr hab. Jerzy Więsik, prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz, emerytowani profesorowie WIP – prof. dr hab. Kazimierz Zdun i prof. dr hab. Jan Pabis. Uczestnikami Sesji i jednocześnie gośćmi Wydziału na Jubileuszu profesora Stanisława Pabisa było blisko 100 osób, przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych, z którymi w okresie kilkudziesięciu lat swej pracy naukowej profesor miał okazję współpracować, m.in. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej. W znaczącej części byli to współpracownicy i uczniowie profesora, zdobywający od Niego wiedzę na organizowanych przez Niego naukowych Szkołach Inżynierii Systemów oraz Metodologii Nauk Empirycznych. Społeczność akademicką SGGW reprezentowali głównie pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji, w tym aktualni i byli pracownicy Zakładu Podstaw Nauk Technicznych, zakładu zorganizowanego w 1981 roku przez Jubilata.

Sesję otworzył Dziekan WIP dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW, serdecznie witając dostojnego Jubilata oraz przybyłych licznie gości. Sylwetkę naukową prof. dr. hab. inż. Stanisława Pabisa przedstawiła prof. Małgorzata Jaros. Fakty z życia Jubilata wskazują, że na tle ogromnego dorobku naukowego rysuje się postać człowieka o wielu pozanaukowych pasjach, nauczyciela z misją kształcenia nowych naukowców wg bardzo wysokich standardów, naukowca o sprecyzowanej wizji rozwoju dyscypliny inżynieria rolnicza, z którą przez całe życie był zawodowo związany.

Gratulacje z osiągniecia pięknego wieku i zgromadzenia wspaniałego dorobku naukowego złożył Jubilatowi JM Rektor SGGW, profesor Alojzy Szymański. Rektor stwierdził, że jubileusz profesora Stanisława Pabisa ma miejsce w okresie obchodów jubileuszu 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na osiągnięcia uczelni składały się osiągnięcia naukowców takich jak dostojny Jubilat, stanowiąc wzór dla następnych pokoleń.

Pierwszą część sesji zwieńczył wykład Jubilata pt. „Poznawanie rzeczywistości: od empirycznych formuł do teoretycznych modeli”. Profesor Stanisław Pabis zwrócił w nim uwagę naukowców na konieczność bezwzględnego dążenia do formułowania wyjaśnień badanych faktów empirycznych. Profesor podkreślił, że sformułowanie formuł empirycznych jest potrzebne, ale jest tylko etapem pośrednim i nie zamykania badań. Należy przechodzić przez ten etap, by zakończyć go wskazaniem modeli wyjaśniających badane fakty na gruncie teorii, co zresztą zilustrował konkretnymi przykładami ze swej badawczej działalności.

Drugą część Sesji wypełniły dwa wykłady. Pierwszy, pt. „Znaczenie inżynierii systemów – modelowania i symulacji komputerowej w rozwiązywaniu problemów inżynierii rolniczej” przedstawił prof. dr hab. Jerzy Weres, kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej w Instytucie Inżynierii Biosystemów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Profesor przypomniał jak wielką rangę miała inżynieria systemów w tworzeniu aktualnie obowiązujących standardów modelowania systemów, modelowania przy wykorzystaniu nowoczesnych metod informatyki, i poprzez to efektywniejszego poznawania świata. Wspominał, z jaką determinacją profesora Stanisław Pabis przekonywał środowisko techniki rolniczej do wykorzystywania w działalności badawczej nowych metod oferowanych przez cybernetykę i informatykę, organizując pierwsze w tym środowisku szkoły naukowe.
Drugi wykład, pt. „Rozwój naukowych podstaw suszarnictwa płodów rolnych w Polsce i na świecie”, wygłosił profesor dr hab. Marek Markowski, prodziekan ds. nauki i współpracy
Wydziału Nauk Technicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Profesor przedstawił „milowe kroki” w tworzeniu naukowych podstaw suszarnictwa, oraz stan tej nauki na dzień dzisiejszy. Na tym tle podkreślił twórcze aspekty dorobku profesora Stanisława Pabisa i wskazał liczne prace profesora, nad naukowym poznaniem zagadnień suszarnictwa rolniczego, które są znane, cytowane i poważane na całym świecie.

Druga część Sesji zakończyła się składaniem życzeń Jubilatowi i odczytaniem listów gratulacyjnych przez przewodniczącego obrad prof. dr hab. Jędrzeja Trajera. Na zakończenie całej uroczystości Dziekan Wydziału prof. dr hab. Tomasz Nurek zaprosił gości i obecnych pracowników wydziału na toast i poczęstunek. Jubileusz profesora Stanisława Pabisa zgromadził osoby znajome, współpracujące ze sobą i również te, które od wielu lat nie miały bezpośredniego kontaktu, był on okazją do gorących powitań, serdecznych życzeń i sentymentalnych wspomnień. Zastając Jubilata w świetnej kondycji intelektualnej i fizycznej życzenie wielu dalszych lat aktywności było powszechnym życzeniem wszystkich osób przybyłych na uroczystość.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -