Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Nabór wniosków w ramach 20. konkursu CORNET (COllective Research NETworking)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że trwa nabór wniosków w ramach 20. konkursu CORNET (COllective Research NETworking).

Adresaci konkursu:

Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski. W międzynarodowym projekcie prócz zrzeszenia bierze również udział jednostka naukowa .

Cel programu:

Głównym celem programu jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi/regionalnymi oraz stwarzanie możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.Badania te są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.

Dofinansowanie:

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską (zrzeszenie branżowe i jednostkę naukową).Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu wynosi: do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukowąoraz do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1 000 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Nabór wniosków:

Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim do 30 września 2015 r. do godziny 12:00.

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu do 30 września 2015 r. (w wersji elektronicznej) oraz w wersji papierowej do 14 października 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3421,20-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -