Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Nabór wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR)

Trwa nabór wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR). Programu koordynowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)i  Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF).

W ramach konkursu można składać wnioski na projekty badawcze w następujących obszarach:

  • Energy efficiency and climate protection,
  • Resource efficiency,
  • Sustainable water management,
  • Socio-ecological research.

NCBiR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Wnioskodawcą w konkursie mogą być przedsiębiorstwa i konsorcja naukowe (warunkiem udziału konsorcjum jest jego formalne istnienie na dzień złożenia wniosku, potwierdzone zawarciem przez jego członków, nawet warunkowo, umowy konsorcjum naukowego już na etapie wnioskowania do NCBiR).

Termin składania wniosków upływa 30 października 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie NCBiR

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Międzynarodowych Projektów Badawczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Małgorzata Ciborowska
tel.+48 22 593 18 41
malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -