Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun (1929 – 2018) jest specjalistą z zakresu maszyn i urządzeń w mechanizacji produkcji zwierzęcej, był zatrudniony w Katedrze Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa SGGW w Warszawie.

Urodził się 7 lipca 1929 roku w Kowlu. Gimnazjum i Liceum im. A. Czartoryskiego w Puławach ukończył w 1949 roku. Studia wyższe odbył w latach 1949-1954 na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie, otrzymując dyplom inżyniera mechanizacji rolnictwa w 1953 roku i dyplom magistra inżyniera rolnictwa w zakresie ogólnej uprawy roli i roślin w 1954 roku.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała Mu w 1964 roku Rada Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie na pod­stawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ szerokości międzyrzędzi roślin na stopień mechanizacji upraw międzyrzędowych”, której promotorem był prof. dr Tadeusz Nowacki. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała Mu w 1976 roku Rada Wydziału Rolniczego SGGW-AR w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Badania nad mechanizacją uprawy ziemniaków w aspekcie biologicznym”.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1989 roku, a w 1993 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Profesor rozpoczął pracę w 1952 roku – jeszcze jako student – w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa jako zastępca asystenta, przechodząc następnie przez kolejne stanowiska: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego do profesora zwyczajnego.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun w latach 1970-1982 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa, a od 1982 roku do 1992 roku funkcję dyrektora Instytutu. Po jego rozwiązaniu został kierownikiem Katedry Mechanizacji i Energe­tyki Rolnictwa, którą to funkcję sprawował do 1996 roku. W latach 1977-1999 kierował Zakładem Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej. Od utworzenia w 1969 roku Oddziału Mechanizacji Rolnictwa przy Wydziale Rolniczym pełnił do 1974 roku funkcję pełnomocnika dziekana do spraw Oddziału. W latach 1978-1984 był prodziekanem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej.

Głównym kierunkiem działalności naukowej Profesora była mechanizacja prac w doświadczalnictwie, wprowadzanie postępu technicznego w mechanizacji upraw międzyrzędowych roślin okopowych, a ostatnio mechanizacja prac w produkcji zwie­rzęcej małych ferm w gospodarstwach indywidualnych. Stworzył zespół, który pracował nad usprawnianiem maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej.

Prof. dr hab. inż. K. Zdun od 1954 roku prowadził przedmiot mechanizacja produkcji zwierzęcej na Wydziale Zootechnicznym, mechanizacja produkcji zwierzęcej na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej, seminarium dyplomowe na specjalizacji “Mechanizacja produkcji zwierzęcej”, a także przedmioty fakultatywne: eksploatację maszyn i urządzeń w produkcji zwierzęcej oraz nowe kierunki w mechanizacji produkcji zwierzęcej.

W latach 1983-1996 prowadził wykłady i seminaria na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

W okresie swojej długoletniej pracy odbył szereg staży zawodowych i naukowych, między innymi trzymiesięczny staż w Szwajcarii, czteromiesięczny w Związku Radzieckim, czteromiesięczny w Chinach oraz krótsze staże w Albanii, NRD, Stanach Zjednoczonych.

Profesor posiada duży dorobek naukowy, czego dowodem jest opublikowanie 147 prac, w tym 3 podręczników i 12 skryptów akademickich. W swoim dorobku ma również 12 patentów, z czego 8 zostało wdrożonych do praktyki.

Prof. dr hab. inż. K. Zdun zwracał zawsze szczególną uwagę na rozwój naukowy młodych pracowników. Przykładem tego jest 9 pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich pod Jego kie­runkiem, a jednym z pierwszych doktorantów Profesora jest niżej podpisany. Ponadto Profesor był recenzentem kilkunastu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kilku recenzji dorobku naukowego do tytułu naukowego profesora. Pod kierunkiem Profesora zostało wykonanych 97 prac magisterskich.

Profesor zawsze aktywnie uczestniczył w pracach różnych komisji uczelnianych oraz organizacji społecznych i zawodowych poza Uczelnią. Między innymi w latach 1969-1974 był członkiem Senackiej Komisji Budżetowej, w latach 1975-1978 zastępcą rzecznika dyscyplinarnego w Rektorskiej Komisji Odwoławczej, w latach 1978-1981 członkiem Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji, w latach 1981-1984 członkiem Zespołu Opiniodawczego ds. Współpracy z Jednostkami Gospodarki Uspołecznionej. Ponadto uczestniczył w pracach Rady Naukowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i w Warszawie, Komisji Normalizacyjnej przy IBMER, Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne był wielokrotnie wyróżniany nagrodami ministra. Rektora SGGW i innymi. Został również wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW, Medalem 40-lecia PRL, odznaką „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł dnia 6 kwietnia 2018 roku. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Skaryszewie na Podlasiu.

Czesław Waszkiewicz

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -