Konferencje

X-lecie Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W dniach 14-15 września 1999 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja “Badania maszyn i urządzeń rolniczych” zorganizowana z okazji Jubileuszu X-lecia Katedry Maszyn Rolniczych.

Przybyłych gości i uczestników konferencji powitał kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, który następnie wygłosił referat przedstawiający działalność i osiągnięcia pracowników Katedry w okresie jej istnienia. W 1977 roku, wraz z powołaniem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej został utworzony Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którym od początku do 31 stycznia 1989 roku kierował prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski. Z dniem l lutego 1989 roku kierownictwo objął doc. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, podejmując jednocześnie starania o wydzielenie Zakładu ze struktury organizacyjnej Instytutu Mechanizacji Rolnictwa i utworzenie na bazie Zakładu Maszyn i Urządzeń Rolniczych samodzielnej jednostki – Katedry Maszyn Rolniczych. Podjęte działania zostały uwieńczone sukcesem, gdyż z dniem l września 1989 roku została powołana Katedra Maszyn Rolniczych, którą od początku kieruje obecny jej kierownik.

 Dziesięcioletnia działalność Katedry potwierdziła słuszność jej utworzenia. Powstała prężna jednostka realizująca zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze. W ramach zadań dydaktycznych pracownicy Katedry prowadzą szereg przedmiotów podstawowych i zawodowych na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej: podstawy konstrukcji maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, maszynoznawstwo ogólne, towaroznawstwo rolnicze, maszyny rolnicze, teoria maszyn rolniczych, przechowalnictwo płodów rolnych, napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach rolniczych, technika ochrony i nawadniania roślin uprawnych, metodyka badań maszyn rolniczych, certyfikacja wyrobów, seminarium projektowe i dyplomowe, agregatowanie maszyn rolniczych, kursy kombajnowe oraz praktyki wakacyjne w zakładach produkujących maszyny rolnicze. Ponadto, pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z mechanizacji rolnictwa z budownictwem na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym i agregatowanie maszyn rolniczych na Wydziale Rolniczym.

W Katedrze odbywa się intensywny rozwój kadry naukowej. Dwóch pracowników uzyskało tytuły naukowe (Czesław Waszkiewicz, Zbigniew Majewski), dwie osoby stopnie naukowe doktora habilitowanego (Zbigniew Majewski, Jerzy Buliński) i pięć osób stopnie naukowe doktora (Piotr Górski, Michał Sypuła, Jacek Klonowski, Dariusz Wierzbicki, Jarosław Chlebowski). Ponadto, jeden pracownik ma otwarty przewód habilitacyjny (Maciej Miszczak), jeden złożył rozprawę habilitacyjną do druku (Aleksander Lisowski), a dwóch pracowników ma otwarte przewody doktorskie (Tomasz Nowakowski, Krzysztof Kostyra).

W okresie istnienia Katedry pracownicy opublikowali łącznie 354 prace, w tym 131 oryginalnych prac twórczych, 16 podręczników i 3 skrypty. Dwa podręczniki akademickie stanowią opracowania monograficzne (J. Kuczewski “Podstawy użytkowania maszyn w pracach polowych” i S. Gach, J. Kuczewski, Cz. Waszkiewicz “Maszyny rolnicze – Elementy teorii i obliczeń”), a dwa oryginalne opracowania w polskiej literaturze technicznej (S. Gach, M. Miszczak, Cz. Waszkiewicz “Projektowanie maszyn rolniczych” i J. Kuczewski, Cz. Waszkiewicz “Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej”), za które autorzy zostali wyróżnieni nagrodami Ministra Edukacji Narodowej. Warto nadmienić, że pracownicy Katedry publikują swoje prace w zeszytach naukowych “Annals of Warsaw Agricultural University. Agricultural Engineering”, drukowanych w języku angielskim. Zeszyty te, których dotychczas wydano sześć, Katedra wymienia z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, otrzymując w zamian publikacje z poszczególnych ośrodków.

Katedra aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, czego dowodem jest zorganizowanie siedmiu konferencji oraz czynny udział pracowników w konferencjach i kongresach, których organizatorami są ośrodki krajowe i zagraniczne (Irlandia, Turcja, Belgia, Włochy, Hiszpania, Japonia, RFN).

Bardzo dużą wagę przywiązuje Katedra do współpracy z przemysłem maszyn rolniczych. Na bezpośrednie zapotrzebowanie branży maszyn rolniczych pracownicy Katedry wykonali 306 prac badawczych, opracowań i ekspertyz. Między innymi zostały zrealizowane trzy projekty celowe: “Opracowanie konstrukcji prasy zwijającej z urządzeniem rozdrabniającym”, “Prasa zbierająca tłokowa wielkogabarytowa” i “Wielozadaniowy kombajn jednorzędowy do zbioru okopowych” dofinansowywane przez Komitet Badań Naukowych, w ramach których wdrożono do produkcji trzy nowoczesne maszyny rolnicze (prasa zwijająca z zespołem rozdrabniającym i prasa wielkogabarytowa w SIPMA S.A. w Lublinie, a kombajn wielozadaniowy w Fabryce Maszyn i Urządzeń AGROMET-PIONIER w Strzelcach Opolskich). Za współudział w “Opracowaniu i wdrożeniu przyjaznej środowisku technologii produkcji sianokiszonki” dwóch pracowników Katedry (S. Gach, Cz. Waszkiewicz) otrzymało nagrodę zespołową pierwszego stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dzięki bezpośredniej współpracy z przemysłem, Katedra otrzymała bezpłatnie wiele nowych maszyn rolniczych, których przy ograniczonych nakładach finansowych na szkolnictwo wyższe nie byłaby w stanie zakupić. Maszyny te są wykorzystywane do zajęć dydaktycznych ze studentami oraz badań prowadzonych przez pracowników Katedry.

Ponadto, zostały zrealizowane dwa projekty badawcze finansowane przez Komitet Badań Naukowych: “Kompleksowa analiza procesu skrawania gleby narzędziami biernymi i czynnymi” i “Wpływ sposobu sprzęgnięcia z ciągnikiem i konfiguracji zespołów w kombajnie do zbioru ziemniaków na wskaźniki eksploatacyjne pracy agregatu”. Pracownicy Katedry opracowali samodzielnie 9 nowych konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych oraz uzyskali 15 patentów.

W 1990 roku Katedra Maszyn Rolniczych uzyskała uprawnienia do badania maszyn i urządzeń rolniczych na potrzeby państwowej kwalifikacji jakości wyrobów i znak bezpieczeństwa “B”. Natomiast w 1998 roku Katedra Maszyn Rolniczych, jako jedyna jednostka uczelniana w kraju, otrzymała Certyfikat Akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który uprawnia do prowaŹdzenia badań ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych na znak bezpieczeństwa “B”. Laboratorium badawczym Katedry od 1994 roku kieruje prof. dr hab. inż. Zbigniew Majewski.

W 1998 roku, w wyniku kilkuletnich starań, został oddany do użytku pierwszy etap inwestycji pod nazwą “Kompleks laboratoryjno-badawczy maszyn i urządzeń rolniczych”. Katedra uzyskała pomieszczenia ogólnotechniczne, warsztatowo-obsługowe maszyn rolniczych oraz pokoje dla pracowników. Całkowite zakończenie inwestycji, które nastąpi w bieżącym roku, umożliwi utworzenie laboratoriów badawczych, w efekcie czego zostaną stworzone odpowiednie warunki do prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Na zakończenie warto nadmienić, że przedstawiona pokrótce działalność i osiągnięcia Katedry Maszyn Rolniczych są wynikiem dużego zaangażowania niezbyt licznego zespołu pracowników. Łączna liczba pracowników wynosi 18 osób, w tym 15 pracowników naukowo-dydaktycznych (2 profesorów, 8 adiunktów i 5 asystentów) i 3 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Oprócz pracy zawodowej, pracownicy Katedry pełnią szereg funkcji na Uczelni oraz w wielu komisjach, stowarzyszeniach i organizacjach poza Uczelnią.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -