Ogłoszenia dla pracowników / Wymiana naukowa

Nabór wniosków na “Międzynarodowe Agendy Badawcze”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków na “Międzynarodowe Agendy Badawcze”.

Celem programu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych,
  • polityki personalnej,
  • zarządzania pracami B+R,
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze, tj. programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której specjalizuje się dana jednostka.

Finansowanie:

Agenda badawcza, obok precyzyjnie określonego problemu badawczego, powinna cechować się nowatorskim i konkurencyjnym podejściem do jego rozwiązywania, które ma zapewnić jednostce realizującej MAB zdobycie czołowej pozycji na świecie wśród jednostek zajmujących się podobną problematyką badawczą. Zaproponowany problem badawczy musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/ (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR. Wsparcie otrzyma około 10 jednostek realizujących Międzynarodowe Agendy Badawcze. Jednostki te zostaną wyłonione w trzech konkursach, które planowane są na lata 2015, 2016 i 2017.

Dofinansowanie projektów będzie obejmować koszty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB, koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki, koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury, współpracy między partnerami oraz transferu wiedzy. Wsparcie na rzecz infrastruktury będzie jednak ograniczone wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego.Dodatkowo w ramach dofinansowania pokrywane będą koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami, np. szkolenia, stypendia i staże.

Procedura i terminarz:

Zgłoszenia do konkursu mogą być składane przez jednego lub dwóch wnioskodawców – wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy.

Wnioskodawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za merytoryczną realizację projektu, zostanie kierownikiem jednostki realizującej MAB oraz będzie liderem jednej z grup badawczych w tej jednostce. W uzasadnionych przypadkach wniosek może złożyć dwóch uczonych, wtedy obydwaj wnioskodawcy będą pełnili rolę liderów grup badawczych, a wnioskodawca wskazany we wniosku jako główny będzie jednocześnie kierownikiem całej jednostki.

Termin aplikacji:

  • I część wniosku: do dnia 15 stycznia 2016 r. do godz. 16:00.
  • II część wniosku: do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 16:00.
  • III część wniosku: nie wcześniej niż do 7 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00.

Pierwszą część wniosku należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej. Wersję papierową należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji. Decyduje data wpływu.

Dodatkowe informacje, pliki oraz kontakt zamieszczone są na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -