Okiem studenta

Doktorant z Wydziału Inżynierii Produkcji Przewodniczącym Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

W dniu 26.01.2015 w sali Senatu SGGW odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Porozumienia Doktorantów. Podczas posiedzenia zostały wybrane nowe władze porozumienia. Nowym przewodniczącym został mgr inż. Jacek Gembicki doktorant z naszego Wydziału.

Warszawskie Porozumienie Doktorantów tworzą Reprezentanci Samorządów Doktorantów warszawskich Uczelni i Instytutów Naukowych PAN prowadzących studia doktoranckie.

Organem uchwałodawczym Porozumienia jest Rada Porozumienia. Rada składa się z reprezentantów samorządów doktorantów, zrzeszonych w Porozumieniu, w liczbie po jednym z każdej uczelni, jednostki badawczo-rozwojowej lub naukowej.

Obecnie w skład Porozumienia wchodzi 17 Uczelni i Instytutów Naukowych PAN:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Akademia Obrony Narodowej
 3. Akademia Pedagogiki Specjalnej
 4. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 8. Instytut Studiów Politycznych PAN
 9. Instytut Sztuki Polskiej PAN
 10. Politechnika Warszawska
 11. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 12. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 14. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 15. Uniwersytet Warszawski
 16. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 17. Wojskowa Akademia Techniczna

Statutowe cele Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

 1. Reprezentowanie doktorantów warszawskich
 2. Wymiana informacji i doświadczeń
 3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych
 4. Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -