Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Możliwość nawiązania współpracy z uczelniami francuskimi

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o możliwości nawiązania współpracy i prowadzenia badań wspólnie z zespołami badawczymi uczelni francuskich

Program POLONIUM na lata 2017-2018

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi.

Projekt może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez jednostkę naukową przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły następujące preferencje tematyczne:

energia,fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,zrównoważony rozwój,rolnictwo i bezpieczeństwo żywności, nano- i biotechnologie, nauki o życiu, medycyna, a szczególnie badania nad rakiem oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.Współpraca badawcza może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

Finansowanie:
W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki). MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych projektów.
Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Francji i koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce. Strona francuska pokrywa koszty podróży naukowców francuskich oraz pobytu naukowców polskich we Francji.

Program nie finansuje badań.

Terminy:
Nabór wniosków trwa do 3 czerwca 2016 r. Wniosek aplikacyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSzW http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html a także Instytutu Francuskiego w Polsce http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/nauki-i-technologii-2/phc-polonium/.

Stypendia dla naukowców

Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny. Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane.

Czas trwania stypendium: jeden miesiąc – stypendium w wysokości 1374 EUR. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między czerwcem a grudniem 2016 roku. Nabór wniosków trwa do 16 maja 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie SGGW http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/stypendia-rzadu-francuskiego-na-pobyt-badawczy-dla-polskich-nauk oraz Instytutu Francuskiego w Polsce http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -