40-lecie WIP / Jubileusze i nagrody / Konferencje

Zaproszenie na Jubileusz i Konferencję Naukową “Inżynieria Produkcji Rolniczej i Leśnej”

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej organizowanej z okazji 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.
Invitation to the Jubilee and Scientific Conference “Engineering of Agriculture and Forestry Production”

Konferencja naukowa nt.
“Inżynieria produkcji rolniczej i leśnej”
odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku
na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Scientific Conference
“Engineering of Agricultural and Forestry Production”
will be held June 8-9, 2017
at the Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences WULS – SGGW

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Jubileuszu 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie i ma służyć pracownikom nauki w celu omówienia problemów inżynierii produkcji. Będzie okazją do prezentacji wyników badań oraz dyskusji. W trakcie trwania Konferencji przewiduje się prezentacje referatów związanych z szeroko rozumianą inżynierią rolniczą i leśną.

The conference is organized to celebrate the Jubilee of the 40th Anniversary of the Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences WULS – SGGW and is addressed to researchers of all aspects of the problems of production engineering. It will be an opportunity to present and discuss the results of research. The Conference will include presentations of disciplinary and multidisciplinary papers on agricultural engineering and forestry topics.

 

Organizatorami konferencji są:
(Conference organizers)
Wydział Inżynierii Produkcji
SGGW w Warszawie
oraz
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Oddział w Warszawie

Komitet naukowy (The Scientific Committee):

 • dr hab. inż. Tomasz Nurek – przewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej Chochowski
 • prof. dr hab. Aleksander Lisowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Jaros
 • prof. dr hab. Janusz Wojdalski
 • prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
 • prof. dr hab. Józef Szlachta
 • prof. dr hab. Andrzej Marczuk
 • prof. dr hab. Jerzy Weres
 • prof. dr hab. Tadeusz Pawłowski
 • prof. dr hab. Leon Kukiełka
 • prof. dr hab. Marek Tukiendorf
 • prof. dr hab. Aleksander Szeptycki
Komitet honorowy (The Honorary Committee):

 • prof. dr hab. inż. Janusz Haman
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Majewski
 • prof. dr hab. inż. Jan Pabis
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis
 • prof. dr hab. inż. Alojzy Skrobacki
 • prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun

Komitet organizacyjny (The Organizing Committee):

 • dr inż. Szymon Głowacki – przewodniczący
 • mgr inż. Weronika Bazylak – sekretarz
 • dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
 • dr inż. Arkadiusz Gendek
 • dr inż. Monika Janaszek-Mańkowska
 • dr inż. Anna Klepacka
 • dr inż. Krzysztof Korpysz
 • dr inż. Tomasz Żelaziński
 • mgr Krystyna Bondaruk
Sekretariat Konferencji (The Organizing Committee contact information):

mgr inż. Weronika Bazylak
Katedra Podstaw Inżynierii
SGGW w Warszawie
Nowoursynowska 164,
02-687 Warszawa,

tel. 022 59 346 10
e-mail: weronika_bazylak@sggw.pl

Tematyka Konferencji:

 • inżynieria rolnicza i leśna,
 • fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i produktów rolniczych i leśnych,
 • problemy konstrukcji zespołów roboczych maszyn,
 • zagadnienia eksploatacji maszyn i automatyzacja,
 • logistyka w inżynierii rolniczej i leśnej,
 • bezpieczeństwo i ergonomia pracy,
 • ochrona środowiska w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym,
 • gospodarka energią,
 • odnawialne źródła energii, zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne,
 • systemy jakości i kontroli.
The Conference topics include:

 • agricultural engineering and forestry,
 • physical and functional properties of agricultural and forestry raw materials and products,
 • design and construction of equipment and machines,
 • operation and automation of equipment and machines,
 • engineering in agriculture and forestry logistics,
 • safety and ergonomics,
  environmental protection in agriculture, forestry and food industries,
 • energy management,
 • renewable energy waste utilization for energy generation,
 • quality systems and controls.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji. Przewidywane są sesje plenarne oraz sekcje tematyczne. Planowane formy uczestnictwa to referat lub poster.

Streszczenia referatów i posterów o objętości max. 2 strony formatu B5 wydane zostaną jako materiały konferencyjne. Wymagania edytorskie oraz szablon dotyczący streszczenia zamieszczone są w pliku do pobrania pod ramowym planem Konferencji.

Chętnych prosimy o wypełnienie w terminie do 30 kwietnia 2017r. elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod ramowym programem Konferencji.

The organizers cordially invite to participation in the Conference. The program includes both plenary sessions and thematic sessions. Submission of oral paper and poster presentations are invited.

Submission guidelines:
Abstracts of papers and posters not exceeding 2 pages of B5 format will be published in conference materials.

Editorial requirements and abstract template can be downloaded from the page with the general Conference program.
Deadline for submissions is April 30, 2017.

Registration form is available on the page with the general program of the Conference.

Ważne informacje:

Koszt uczestnictwa: 500zł
Termin rejestracji: do 30 kwietnia2017r.
Termin wniesienia opłaty
: do 30 kwietnia 2017r.
Termin przesłania streszczeń: do 30 kwietnia 2017r.
Numer rachunku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr konta: 71124011251111001070356066 (w komentarzu proszę podać imię i nazwisko uczestnika)

Opłata obejmuje koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, posiłki oraz udział w uroczystej kolacji.
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu IKAR na terenie kampusu SGGW.

Important information:

Registration fee: 500 PLN.
Registration deadline: April 30, 2017.
Payment deadline: April 30, 2017.
Abstract submission deadline: April 30, 2017.

The fee covers the cost of participation, conference materials, meals and gala dinner.
The fee does not include the cost of travel and accommodation.
Accommodations available in Hotel IKAR located on the campus of Warsaw University of Life Sciences WULS – SGGW.

Publikacje. Po zgłoszeniu tematów wystąpień i przesłaniu streszczeń, Komitet Naukowy konferencji zaproponuje autorom publikację pełnych tekstów wystąpień w czasopismach z listy B (6-11 pkt) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Technical Sciences (11pkt), Agricultural Engineering (10pkt), Annals of Warsaw University Life Sciences – SGGW (10pkt), World Scientific News (6pkt). Publikacje podlegają pełnej procedurze recenzji w czasopismach.

Ramowy program Konferencji (Framework program of the Conference)

czwartek, 8 czerwca 2017

 • Rejestracja
 • Uroczyste otwarcie Konferencji
 • Część Jubileuszowa Konferencji
 • Wykłady plenarne
 • Obiad
 • Wykłady plenarne
 • Uroczysta kolacja

piątek, 9 czerwca 2017

 • Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
 • Prezentacja posterów
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • Obiad
Thursday, June 8, 2017

 • Registration
 • The opening ceremony of the Conference
 • Part Anniversary Conference
 • Plenary lectures
 • Dinner
 • Plenary lectures
 • Gala Dinner

Friday, June 9, 2017

 • Presentation of papers in thematic sections
 • Presentation of posters
 • Summary and closing of the conference
 • Dinner

 

 

Pliki do pobrania

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Inżynieria Produkcji Rolniczej i Leśnej
Arkadiusz Gendek, Szymon Głowacki
2.7 MiB30.05.20171065
Szablon streszczenia na Konferencję naukową „Inżynieria produkcji rolniczej i leśnej„
63.3 KiB15.07.2016355


Formularz zgłoszenia udziału w Konferencji "Inżynieria Produkcji Rolniczej i Leśnej" organizowanej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Form application for participation in the conference "Engineering of Agriculture and Forestry Production" organized on the occasion of the Jubilee of the 40th Anniversary of the Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences WULS - SGGW

Temat wiadomości
Message Subject

Tytuł/stopień naukowy (wymagane)
Title / degree (required)

Imię i nazwisko (wymagane)
First and Last Name (required)

Adres email (wymagane)
E-mail address (required)

Telefon kontaktowy
Telephone number

Nazwa instytucji (Uczelnia, Wydział)
Name of institution (College, Department)

Adres do korespondencji (służbowy)
Address for correspondence

Forma prezentacji (pole wymagane)
Form of presentation (required)
 referat (paper) poster udział bez wystąpienia (without presentation)

Autor(-rzy) referatu/posteru (imię i nazwisko, kolejnych autorów oddzielać przecinkiem)
Author (s) of the paper / poster (First and Last name, separate authors by comma)

Tytuł zgłaszanego referatu/posteru
Paper title / poster title

Rezerwuję nocleg 8/9 czerwca 2017 (pole wymagane)
Request accommodation June 8/9, 2017 (required)
 TAK (Yes) NIE (No)
Proponujemy nocleg w Hotelu "Ikar" zlokalizowanym na terenie kampusu. Ceny: pokój 2-osobowy 81zł/os; pokój 1-osobowy 118,80 zł/os; apartament 250zł/os
We offer accommodation in Hotel "Ikar", located on campus. Price: 2-person room 81PLN /per person; single room 118,80 PLN; suite 250 PLN / per person

[cf7sr-simple-recaptcha]

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -