Ogłoszenia / Programy europejskie

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Informacja o projekcie „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” jest ogólnokrajowym projektem nieinwestycyjnym o charakterze doradczym. Cel projektu jest zgodny z celami strategicznymi UE i Polski, w tym polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Poprzez działalność doradczą wspiera niskoemisyjną, konkurencyjną i oszczędnie korzystającą z zasobów gospodarkę, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, ekoinnowacyjność , edukację konsumencką, inteligentne sieci energetyczne, ochronę środowiska, działania zapobiegające utracie bioróżnorodności a także wspiera działania związane z poprawą  jakości powietrza szczególnie  na obszarach przekroczeń stężeń zanieczyszczeń.

Realizacja  Projektu Doradztwa Energetycznego oparta jest o zapisy  I Osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki zgodnie z działaniem 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; w poddziałaniu 1.3.3 pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” ramach priorytetu inwestycyjnego 4.III. zgodnie z SzOOP 2014-2020.

Projekt ma na celu zbudowanie systemu doradztwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich  regionach kraju , opartego o strukturę zespołów doradców świadczących nieodpłatnie usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Projekt w całości finansowany będzie ze środków UE. Projekt stanowi niezbędny element wsparcia budowy gospodarki niskoemisyjnej w Polsce powiązanej Planami gospodarki niskoemisyjnej (PGN), których realizacja została zainicjowana w wyniku uruchomienia na ten cel środków w starej perspektywie i jest kontynuowana również ze środków krajowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dnia 28 kwietnia 2016 r. podpisał  Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z 14 WFOŚiGW oraz Województwem Lubelskim. Projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego przez Beneficjenta-NFOŚiGW jako- Partnera Wiodącego, określone wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie (WL) jako Partnerów.

Doradcy mają szeroką wiedzę w szczególności  w zakresie zagadnień z zakresu efektywności energetycznej, zagadnień poprawy jakości powietrza, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii, w tym transportu, zasad planowania energetycznego w gminach pogłębianą podczas specjalistycznych szkoleń.

Zadaniem Doradców w regionach jest  w szczególności podnoszenie świadomości w zakresie przygotowania, weryfikacji i wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,  które mają służyć gminie, jej mieszkańcom we wskazaniu kierunków rozwoju i priorytetów działania poprzez sformułowanie realistycznych celów oraz wskazać narzędzia do jego wdrażania.

Doradcy udzielają gminom pomocy w monitorowaniu postępów PGN, przeprowadzają szkolenia dla energetyków gminnych (ze szczególnym zaznaczeniem zasadności tworzenia tych stanowisk w gminach), na bieżąco podejmują działania informacyjno-edukacyjne dla lokalnego społeczeństwa, udzielają nieodpłatnego doradztwa w przygotowaniu i wdrożeniu inwestycji wszystkim interesariuszom, współpracują z Partnerem Wiodącym przy budowaniu przez platformy wymiany doświadczeń, bazy wiedzy oraz bazy danych o PGN.

Zadaniem Projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Projekt uwzględnia pośrednio zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia. Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko. W wyniku jego realizacji nastąpi redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, zmniejszenie poboru energii końcowej, wzrost wykorzystania energii z OZE oraz uzyskanie innych efektów zgodnych z założeniami polityki ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje o Projekcie oraz kontakt do Doradców można uzyskać na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

Partner Wiodący – NFOŚiGW:
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl
tel. 22 45 90 527

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -