Rekrutacja / Studia doktoranckie

Rekrutacja 2016 na Stacjonarne Studia Doktoranckie

Z dniem 1.10.2016 r. planuje się uruchomienie na Wydziale Inżynierii Produkcji Stacjonarnych Studiów Doktoranckich. Studia będą trwać 4 lata od daty ich rozpoczęcia.

Warunki i tryb rekrutacji
na Stacjonarne Studia Doktoranckie
na Wydziale Inżynierii Produkcji
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziedzina: nauki rolnicze
Dyscyplina: inżynieria rolnicza

Z dniem 1.10.2016 r. planuje się uruchomienie na Wydziale Inżynierii Produkcji Stacjonarnych Studiów Doktoranckich. Studia będą trwać 4 lata od daty ich rozpoczęcia.

Uczestnikiem studiów może być osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów ( w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią  ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 1. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie.  

Postępowanie rekrutacyjne na charakter konkursowy i uwzględnia:

 • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich ( średnia =punkty),
 • dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt),
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10pkt).

Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje się do przyjęcia na studia doktoranckie.

Kwalifikacji na studia dokona komisja rekrutacyjna po rozmowie z kandydatami.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15.09.2016 r. Dokumenty należy składać w pokoju nr 24, budynek 19 (Katedra Podstaw Inżynierii), ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20.09.2016 r. od godziny 12:00 w p. 102, budynek 21 (Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji), ul. Nowoursynowska 164.

Wzory dokumentów (podanie, kwestionariusz osobowy) zamieszczone są na stronie SGGW: http://www.sggw.pl/www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki/studia-doktoranckie/rekrutacja-2014-2015

 

Dr hab. inż. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW

Kierownik Studiów Doktoranckich

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -