40-lecie WIP / Absolwent / Losy absolwentów

Ankieta Absolwenta WIP

Ankieta Absolwenta Wydziału Inżynierii Produkcji

Szanowni Państwo

Ankieta skierowana jest do Absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji. Prosimy o poświęcenie 10 minut i wypełnienie ankiety.

dr inż. Szymon Głowacki


 

Temat

1. Proszę podać płeć:

2. Proszę podać Pani/Pana wiek w latach:

3. Proszę podać województwo w której Pani/Pan mieszkał/a przed rozpoczęciem studiów:

4. Proszę podać miejscowość, w której Pani/Pan mieszkał/a przed rozpoczęciem studiów:

5. Proszę podać województwo w której Pani/Pan mieszka obecnie:

6. Proszę podać miejscowość, w której Pani/Pan mieszka obecnie:

7. Proszę podać ukończony kierunek studiów

8. Proszę podać rok ukończenia studiów

9. Czy podczas studiów na Wydziale był/a Pani/Pan równolegle studentem innego kierunku studiów na SGGW lub na innej Uczelni?
 Tak Nie

10. Czy w trakcie studiów w SGGW studiował/a Pani/Pan za granicą?

11. Jak Pani/Pana zdaniem należy uzupełnić program studiów, aby lepiej odpowiedzieć oczekiwaniom pracodawcy?

Jeśli inne, podaj jakie

12. Czy Pani/Pana wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na kierunku są wykorzystywane w życiu zawodowym?

13. Co Pani/Pan sądzi o ofercie przedmiotów i ich treści realizowanych w trakcie studiów?

Jeśli inne zdanie, podaj jakie

14. Czy treści przekazywane podczas realizacji poszczególnych przedmiotach powtarzały się?

15. Jakiej wiedzy i umiejętności, które wynosi się ze studiów najbardziej brakowało/brakuje Pani/Panu w pracy zawodowej? (Proszę ocenić w skali 5-punktowej, gdzie 1 – w ogóle nie brakowało, 5 – bardzo brakowało)
 1 2 3 4 5 - Wiedzy z przedmiotów podstawowych i ogólnych
 1 2 3 4 5 - Wiedzy z przedmiotów zawodowych i specjalizacyjnych
 1 2 3 4 5 - Umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce
 1 2 3 4 5 - Specjalistycznych umiejętności zawodowych związanych z kierunkiem studiów
 1 2 3 4 5 - Umiejętności pracy zespołowej
 1 2 3 4 5 - Znajomości języków obcych
 1 2 3 4 5 - Znajomości zaawansowanej obsługi komputera
 1 2 3 4 5 - Umiejętności zarządzania czasem
 1 2 3 4 5 - Umiejętności projektowania i planowania działań
Jeśli inne braki, podaj jakie

16. Czy są takie obszary wiedzy związane ze studiami na ukończonym przez Panią/Pana kierunku, których zdecydowanie brakowało w realizowanym programie studiów?


Jeśli Tak, podaj jakie obszary wiedzy

17. Czy są takie przedmioty, które w szczególny sposób wzbogaciły Pani/Pana wiedzę, którą bezpośrednio zastosował/a Pani/Pan w pracy zawodowej?

Jeśli Tak, podaj jakie przedmioty

18. Czy kierunek, który Pani/Pan ukończył/a jest nowoczesny, dający wiedzę o współczesnych rozwiązaniach technicznych stosowanych w praktyce?

19. Czy na kierunku, który Pani/Pan ukończył/a zajęcia prowadzone były w laboratoriach o satysfakcjonującym poziomie?

20. Jak generalnie ocenia Pani/Pan realizowane na studiowanym kierunku praktyki studenckie?

21. Czy Pani/Pana zdaniem czas trwania praktyk jest wystarczający?

22. Czy miejsce odbywania praktyki stało się Pani/Pana miejscem stałego zatrudnienia?

23. Proszę ocenić w skali 5-punktowej, w jakim stopniu podczas studiów opanował/a Pani/Pan znajomość powszechnie stosowanych wymienionych programów komputerowych, gdzie 1 – w ogóle nie poznałam/em, 5 – bardzo dobrze:
 1 2 3 4 5 - oprogramowanie statystyczne
 1 2 3 4 5 - oprogramowanie matematyczne
 1 2 3 4 5 - oprogramowanie symulacyjne
 1 2 3 4 5 - oprogramowanie wspomagające projektowanie konstrukcji mechanicznych
 1 2 3 4 5 - oprogramowanie biurowe
 1 2 3 4 5 - inne oprogramowanie
Jeśli inne, podaj jakie programy

24. W jakim stopniu studia ukończone na wybranym kierunku w SGGW przygotowały Panią/Pana do wykonywania zawodu?

25. Proszę określić obszar/ specjalizację z jakim/jaką związana jest Pani/Pana praca?

Jeśli inne, podaj jaki obszar/specjalizacja

26. Jak długo, licząc od dnia ukończenia studiów, szukał/a Pani/Pan pracy?

27. W jakiej firmie/instytucji Pani/Pan pracuje?

Jeśli inny rodzaj, podaj jaki

28. Jakie jest Pani/Pana stanowisko w miejscu obecnego zatrudnienia?

Jeśli inne stanowisko, podaj jakie

29. W jakim przedziale mieszczą się Pani/Pana obecne miesięczne dochody brutto (zł) pochodzące z głównego miejsca pracy?

30. Gdyby miała/miał Pani/Pan możliwość zmiany w programie studiów, to jakiego obszaru wiedzy by dotyczyły:

Jeśli inny obszar, podaj jaki

31. W jakim stopniu jest Pani/Pan jest usatysfakcjonowana/ny ze studiów na wybranym kierunku

32. Proszę określić stopień przydatności studiów w skali od 1 do 5 przy czym: 1 oznacza ocenę najgorszą, 3 ocenę przeciętną oraz 5 oznacza ocenę najlepszą, z punktu widzenia wartości poznawczych dotyczących:
 1 2 3 4 5 - problemów teoretycznych
 1 2 3 4 5 - problemów technicznych
 1 2 3 4 5 - metod rozwiązywania problemów
 1 2 3 4 5 - trendów rozwojowych
 1 2 3 4 5 - technologii
 1 2 3 4 5 - standardów
 1 2 3 4 5 - umiejętności zarządzania
 1 2 3 4 5 - pracy zespołowej
 1 2 3 4 5 - wykonywania zawodu
 1 2 3 4 5 - wartości etycznych

33. Proszę określić ogólny stopień poziomu studiów w skali od 1 do 5 przy czym: 1 oznacza ocenę najgorszą, 3 ocenę przeciętną oraz 5 oznacza ocenę najlepszą, z punktu widzenia:
 1 2 3 4 5 - wykładów
 1 2 3 4 5 - ćwiczeń
 1 2 3 4 5 - laboratoriów
 1 2 3 4 5 - seminariów
 1 2 3 4 5 - praktyk

34. Proszę określić ogólny poziom jakości kadry akademickiej, w skali od 1 do 5 przy czym: 1 oznacza ocenę najgorszą, 3 ocenę przeciętną oraz 5 oznacza ocenę najlepszą:
 1 2 3 4 5 - przyjazność
 1 2 3 4 5 - sprawiedliwość
 1 2 3 4 5 - dostępność
 1 2 3 4 5 - rzetelność
 1 2 3 4 5 - kompetencje

35. Kto według Pani/Pana spełnił się w roli wykładowcy (podać nazwisko) i dlaczego?

36. Kto według Pani/Pana nie spełnił się w roli wykładowcy (podać nazwisko) i dlaczego?

[cf7sr-simple-recaptcha]

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -