Kierunki kształcenia / Ogłoszenia

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym to kierunek interdyscyplinarny realizowany w dwóch renomowanych uczelniach akademickich – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnice Warszawskiej.

Zakres kształcenia  łączy wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych. Rozbudowane moduły edukacyjne obejmujące zagadnienia rolnictwa precyzyjnego    uzupełnione zostały o wiedzę z zakresu mechatroniki.

Kierunek  jest odpowiedzią na szybko rosnące zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów  potrafiących konstruować i obsługiwać układy  mechatroniczne w rozbudowanych systemach rolnictwa precyzyjnego.

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: inżynieria systemów biotechnicznych, technika rolnicza i leśna, inżynieria rolnicza, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka.
 • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów. Jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

uzyskany tytuł: magister inżynier

STUDIA STACJONARNE

 • przewidywany limit przyjęć: 23.
 • początek zajęć: semestr letni.
 • czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry).

Sylwetka absolwenta oraz perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • biurach konstrukcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych producentów urządzeń automatyki, wykorzystywanych w maszynach rolniczych,
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi serwisowe kompletowania systemów telematycznych dla rozwiązań wykorzystywanych w obszarze produkcji przyrodniczej,
 • przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • jednostkach świadczących usługi z zakresu technik rolnictwa precyzyjnego,
 • sektorze firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
 • korporacjach rolniczych lub specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa,
 • ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego jako konsultant wdrażania rolnictwa precyzyjnego,
 • izbach rolniczych,
 • administracji samorządowej i gospodarczej.

Obecnie nie prowadzimy studiów I stopnia na tym kierunku

Absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki zaimplementowanej dla potrzeb technologii rolnictwa precyzyjnego. Potrafią wykorzystać synergię wiedzy o konstrukcji, właściwości użytkowych maszyn rolniczych oraz systemach  pomiarowych, sterujących i układach wykonawczych  do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach i pojazdach rolniczych,  które wraz z technologiami telematycznymi  będą wykorzystane do kompleksowego zarządzania procesami technologicznymi w rolnictwie, uwzględniającymi lokalną zmienności parametrów gleby i roślin. Absolwenci są przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń  wykorzystywanych  rolnictwie precyzyjnym, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie i zarządzanie przestrzenną i czasową zmiennością parametrów gleby, roślin uprawnych, produkcji zwierzęcej; wykorzystania technologii teledetekcji oraz przetwarzania i analizy  obrazów cyfrowych stosowanych  systemach produkcji roślinnej; obsługi sprzętu mechanicznego, informatycznego, elektrycznego, elektronicznego, optoelektronicznego na etapie jego eksploatacji oraz przygotowania do wykorzystania w różnych warunkach produkcji.

Absolwenci są przygotowani do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym autonomicznych maszyn mobilnych; zarządzania procesami technologicznymi w rolnictwie; prowadzenia badań; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego lub zespołowego, twórczego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki, informatyki, mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, diagnostyki wykorzystywanych szeroko rozumianym rolnictwie precyzyjnym.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -