Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Nabór wniosków do V edycji programu “Mobilność Plus”

Sekcja  Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, iż trwa nabór wniosków w ramach konkursu “Mobilność Plus” – V edycja. W ramach programu jednostki naukowe mogą otrzymać środki na finansowanie pobytu naukowców w zagranicznych ośrodkach naukowych w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych.

Program ma na celu pomoc młodym naukowcom, w tym również studentom studiów doktoranckich, w dalszym rozwoju kariery poprzez zdobycie doświadczeń i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych. Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka naukowego.

Środki przeznaczone są na finansowanie zagranicznych pobytów i podróży uczestników programu i mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 roku.

Adresaci konkursu:

młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

  1. zatrudnieni w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:
  • pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.  U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842);
  • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311);
  • pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o         instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311); albo
  1. uczestnikami studiów doktoranckich

Termin składania wniosków:

Wnioski składa się za pośrednictwem systemu OSF do dnia 15 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -