Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz

Prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – profesor nauk rolniczych, wieloletni nauczyciel akademicki Szkoły Główenej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prodziekan i dziekan kilku kadencji na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej, później Wydziale Inżynierii Produkcji.

Urodził się 19 lutego 1944 roku w Szczuczynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Grajewie podjął studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1969 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1975 roku na podstawie rozprawy „Ocena wpływu metod i parametrów technologicznych procesu suszenia na jakość suszonego materiału”, wykonanej pod kierunkiem  doc. dr. inż. Kazimierza Zduna, Rada Wydziału Rolniczego SGGW-AR nadała mu stopień naukowy doktora nauk rolniczych. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie  techniki rolniczej nadała również Rada Wydziału Rolniczego SGGW-AR w 1986 roku, na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza i dobór technologii konserwowania ziarna zbóż dla potrzeb gospodarstwa rolnego”. W 1994 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Działalność zawodową podjął w 1969 roku w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku na stanowisku konstruktora, a następnie (w latach 1970 – 1972) pełnił funkcję zastępcy kierownika warsztatów w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tłuszczu. Pracę w SGGW rozpoczął w 1972 roku, początkowo jako starszy asystent na Wydziale Rolniczym, a następnie adiunkt na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (od 1977 r.). W latach 1987 – 1991 i 1991 – 1998 zajmował odpowiednio stanowiska docenta i profesora nadzwyczajnego, a od 1998 roku profesora zwyczajnego na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (od 2000 r. Wydział Inżynierii Produkcji)  SGGW. Jednocześnie pełnił szereg funkcji  na Wydziale oraz Uczelni: p.o. kierownika Zakładu Maszyn i Urządzeń Rolniczych ( 1984 – 1986), prodziekan ds. studenckich (1987 – 1990), członek Uczelnianej Rady Młodzieży (1987 – 1990), przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (1987 – 1990), kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Rolniczych (1989), organizator i kierownik  Katedry Maszyn Rolniczych (1989 – 1999), prodziekan ds. naukowych (1990 – 1993), przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Naukowych (1990 -1993), przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (1993 – 1999), członek Rady Wydawnictwa SGGW (1996 – 2016), redaktor naczelny czasopisma „Annals of Warsaw Uniweversity of Life Sciences – SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering)” (1996 – 2016), dziekan Wydziału (1999 – 2005), przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników (1999 – 2005), członek Senatu (1999 – 2008), przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” (1999 – 2002), członek Rektorskiej Komisji ds. Gospodarczych i Inwestycji (1999 – 2016), kierownik Zakładu Maszyn Rolniczych (2000 – 2014), przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych (2002 – 2008), członek (2008 – 2012), pełnomocnik Rektora (2003 – 2005), kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych (2005 – 2012), członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników (2005 – 2008), kierownik studiów podyplomowych, „Zarządzanie i organizacja infrastruktury rolnictwa” (2005 – 2009), członek Rady Fundacji „Rozwój SGGW” (2006 – 2008), członek Rady ds. Muzeum SGGW (2008-  ).

W pierwszym okresie zatrudnienia w Uczelni działalność organizacyjna Profesora polegała głównie na tworzeniu bazy  technicznej, umożliwiającej prowadzenie zajęć  dydaktycznych na odpowiednim poziomie. Nawiązał bezpośrednią współpracę z wieloma przedsiębiorstwami branży ciągników i maszyn rolniczych, dzięki czemu wyposażył Katedrę w sposób bezinwestycyjny w zestaw nowych narzędzi i maszyn rolniczych wykorzystywanych w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Utworzył w Katedrze Laboratorium Badawcze, które jako jedyne uczelniane w kraju, otrzymało Certyfikat  Akredytacji przyznany przez Centrum Badań i Certyfikacji uprawniający do prowadzenia badań ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych na znak bezpieczeństwa „B”. Zorganizował kilka laboratoriów do prowadzenia badań naukowych a także wykorzystywanych w dydaktyce.

Jednak za najważniejsze swoje osiągnięcia  Profesor uważa wybudowanie Wydziału wraz  z uporządkowaniem i zagospodarowaniem otaczającego terenu oraz uzyskanie przez Wydział pełnych uprawnień akademickich.

W latach 1977 – 1979 odbył krótkoterminowe staże naukowe w NRD i na Węgrzech oraz sześciomiesięczny staż naukowy w ZSRR.

Profesor legitymuje się bogatym dorobkiem publikacyjnym. Jest autorem lub współautorem 474 publikacji, w tym 184 to oryginalne  prace twórcze, a 31  to skrypty, podręczniki i monografie których wielu Profesor był inicjatorem powstania. Cztery podręczniki akademickie zostały wyróżnione nagrodami ministra: Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za „Urządzenia hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych” (1984), Edukacji Narodowej za „Projektowanie maszyn rolniczych” (1990), „Maszyny rolnicze. Elementy teorii i obliczeń” (1992) i „Mechanizacja rolnictwa. T II. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej” (1994). Ponadto jest autorem haseł z zakresu techniki rolniczej w „Wielkiej encyklopedii PWN”, których objętość części z nich mogłyby stanowić samodzielne publikacje. Na Jego dorobek naukowy składa się też pięć patentów i wzorów użytkowych. Kierował lub uczestniczył w 8  projektach badawczych. Efektem czterech projektów  celowych kierowanych przez Profesora było wdrożenie do produkcji czterech maszyn rolniczych nowej generacji, a trzy z nich zostały wyróżnione nagrodami ministra: Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1999) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2000 i 2002). Profesor uczestniczył w realizacji 57 innych prac badawczych, spośród których w 21 był kierownikiem.

Dorobek naukowy Profesora stanowi także 127 prac niepublikowanych (sprawozdania i raporty  z badań, ekspertyzy, projekty). Ponadto recenzował 36 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, wniosków w postępowaniu o nadanie  tytułu naukowego profesora,  wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego, docenta, 19 wniosków o nadanie stopni specjalizacji zawodowej, 124 granty badawcze, celowe i rozwojowe, 25 książek oraz kilkaset artykułów. Jest promotorem 7 pozytywnie zakończonych przewodów doktorskich, 66 prac dyplomowych magisterskich i 11 inżynierskich. Dotychczas był głównym organizatorem lub współorganizatorem 29 konferencji naukowych.

W kierowanych przez Profesora jednostkach 4 pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora, a 14 pracowników stopień doktora habilitowanego.

Zainteresowania naukowe Profesora dotyczą teorii i konstrukcji maszyn rolniczych, suszarnictwa płodów rolnych i właściwości fizycznych materiałów ziarnistych.

Profesor był lub jest członkiem bądź przewodniczącym zespołów problemowych wielu organizacji: sekretarz Rady Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR w Warszawie (1979 – 1990), członek Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu (1982 -), przewodniczący Rady (2003 –  ), członek założyciel Towarzystwa Kultury Technicznej (1985-  ), członek Rady Głównej (1985 – 1991; 1996 – 2002; 2007 –  ), członek Prezydium Sekcji Ciągników i Maszyn Rolniczych Zarządu Głównego SIMP (1990 –  ), redaktor naczelny czasopisma „Technika  Rolnicza Ogrodnicza Leśna” ( 1987 –  ), członek Rady Konsultacyjnej czasopisma „Mechanizacja Rolnictwa” (1988 – 1990), członek Polskiego Komitetu Naukowo- Technicznego ds. Ergonomii i Ochrony Pracy NOT (1988 – 1990), rzeczoznawca dyplomowany SITR (1988), członek Prezydium Sekcji Mechanizacji Rolnictwa Zarządu Głównego SITR  (1988 – 2003), członek Zarządu Głównego SITR (1998 – 1990), przewodniczący Rady Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego Zarządu Głównego SITR (1988 – 1990), członek Komisji Ekspertów ds. Oceny Jakości Maszyn i Sprzętu Rolniczego (1989 – 1993), członek Komisji Problemowej ds. Działalności Gospodarczej Zarządu Głównego SITR (1990 – 1993), przewodniczący zespołu egzaminacyjnego „Mechanizacja rolnictwa”  Międzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds.  Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli (1991 – 2000), członek Rady Programowej Wydawnictw Zawodowych WSiP (1994 – 1996), wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego ds.  Certyfikacji Wyrobów przy IBMER w Warszawie (1994 – 1999), przewodniczący Rady Nadzorczej „Maszyny Żniwne” Sp. z o.o. w Płocku (1996), członek komisji konkursowej „Maszyna Rolnicza Roku” (1998 –  ), członek komisji konkursowej Międzynarodowych Targów AGROTECH (2000 –  ), członek Rady Programowej Międzynarodowych Targów Leśnych (2000 – 2008), Towarzystwo Naukowe Warszawskie, członek korespondent (2001 – 2004), członek zwyczajny (2004 –  ), Rada Nadzorcza POL-MOT Warfama w Dobrym Mieście, członek (2001 – 2002), przewodniczący (2002 – 2004), członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN (2003 – 2007); 2011 – 2015), członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Problemy Inżynierii Rolniczej (2003 -2012), członek Sekcji Nauk o Roślinach Uprawnych Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych KBN (2004 – 2005), rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej (2004 –  ), członek Zespołu Specjalistycznego Nauk o Roślinach Uprawnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005 – 2006), członek Zespołu Recenzentów  Sekcji Inżynierii Rolniczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007 – 2008, 2010), przewodniczący jury konkursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES (2007 –  ), członek Rady Naukowej Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach (210 – 2012), ekspert Polskiej Komisji  Akredytacyjnej (2008 –  ), koordynator sesji tematycznej agrotechnika i przemysł spożywczy na I Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich (2010), członek Rady Programowej „Urządzenia dla Energetyki (2010 –  ), Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae, członek (2010 –  ), prezes (2011 –  ), członek Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT (2012 –  ).

Bogaty dorobek i działalność Profesora zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami i nagrodami. Wśród nich można wymienić:  odznaka „Magnum Trophaeum” (1980), Złota  Odznaka SITR (1981), Srebrna (1984), Złota (1987) i Diamentowa Odznaka  Honorowa NOT (2010), nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1984), odznaka „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1989), 3 nagrody Zarządu Głównego SITR (1988, 1989, 1990), 5 nagród Zarządu Głównego SIMP (1989, 1990, 1994, 2004), 3 nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1990, 1992, 1994), odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” (1990), medal „Za Zasługi dla ZODROL” (1990), Złoty Krzyż Zasługi (1991), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993), medal „Za Zasługi dla Warfamy” (1996), medal „Za Zasługi dla Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu” (1996,2000), odznaka  honorowa „Za Zasługi dla SGGW” (1996), Złota Odznaka ZNP (1997), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998), medal ks. K. Kluka (1998), odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa  (1999), nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1999),  medal Stanisława Staszica (2000), 3 nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2000, 2002, 2005), medal „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu (2002), medal „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW” (2002, 2005), medal „Za Zasługi dla Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach” (2003), medal „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji AR w Lublinie” (2005, 2010), medal 100-lecia ZNP (2005), Kordelas Leśnika Polskiego (2005), puchar Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie „Za wkład pracy w edukację  dorosłych” (2006), odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), medal „Zasłużony dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” (2007), nagroda „Złoty Kłos” (2008), medal 60-lecia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji w Warszawie (2008), Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2010), tytuł „Złoty Inżynier 2010”, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Honorowa Odznaka Województwa Podlaskiego (2012), statuetka „Pomocna dłoń” (2013, 2014), świadectwo wierzytelności czynienia dobra ogólnego (2013), odznaka za 50-letnią przynależność do ZNP (2013),  Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2013), statuetka „Waćpan Wysokomazowiecki” (2016), medal 90-lecia SIMP (2016), medal 200-lecia kształcenia rolniczego „od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” (2016), 36 nagród JM rektora SGGW oraz wiele innych nagród, wyróżnień i dyplomów.

Działalność społeczna i dokonania Profesora zostały uhonorowane poprzez nadanie honorowego obywatelstwa rodzinnego miasta Szczuczyn (2013) oraz miasta z którym jest związany od początku lat osiemdziesiątych – Ciechanowca (2012).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -