Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin magisterski (obowiązują od marca 2017) – ZIP studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(obowiązują od marca 2017r.)

Specjalizacja – Zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa

 1. Scharakteryzuj źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach.
 2. Omów istotę i narzędzia analizy finansowej przedsiębiorstw.
 3. Omów istotę i sposób ustalania średniego ważonego kosztu kapitału w przedsiębiorstwie.
 4. Podać i omówić definicję agrobiznesu.
 5. Podać definicję sektora gospodarki (cechy, trendy wybranego sektora agrobiznesu) oraz grupy strategicznej.
 6. Wymień elementy Business Model Canvas (szablon modelu biznesowego). Omów jeden z nich.
 7. Wymień elementy związane z otoczeniem modelu biznesowego. Omów jeden z nich.
 8. Na czym polega perspektywa modelu biznesowego przy strategii czerwonego i błękitnego oceanu?
 9. Podać definicję efektywności energetycznej i wymienić czynniki wpływające na jej poziom.
 10. Znaczenie bilansów materiałowych i energetycznych dla zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego.
 11. Omów aparaturę do obróbki termicznej surowców w przemyśle rolno-spożywczym.
 12. Definicje procesów i operacji jednostkowych w przemyśle rolno-spożywczym.
 13. Wymień podstawowe cechy prawidłowego układu funkcjonalnego pomieszczeń zakładu przetwórstwa spożywczego
 14. Co to jest schemat blokowy procesu technologicznego?
 15. Zasada działania i bilans cieplny kolumny rektyfikacyjnej
 16. Scharakteryzuj model strukturalny kosztów jakości Johna Banka
 17. Scharakteryzuj pojęcie „rachunek kosztów jakości” i podaj główne cele jego prowadzenia.
 18. Wymień etapy wprowadzania w przedsiębiorstwie rachunku kosztów jakości.
 19. Czym jest analiza ekonomiczna w gospodarce lub przedsiębiorstwie?
 20. Jak można podzielić analizę ekonomiczną?

Specjalizacja: Energetyka i inżynieria biosystemów

 1. Podać zakres ulepszeń termomodernizacyjnych rozważany w audycie energetycznym budynku.
 2. Zasada i efekt działania rekuperatora w systemie wentylacji budynku.
 3. W jakim celu wykonuje się symulacje procesów technologicznych?
 4. Podać przykłady wykorzystania symulacji w projektowaniu.
 5. Jaka jest różnica między obrazem analogowym i cyfrowym ?
 6. Co to jest zdolność rozdzielcza układu optycznego i jakie jest kryterium jej określania ?
 7. Scharakteryzować trzy główne typy przekształceń obrazu cyfrowego i podać przykłady.
 8. Ocenić stabilność i przewidywalność produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 9. Czynniki wpływające na opłacalność wdrożeń słonecznych instalacji grzewczych ?
 10. Wymienić rośliny uprawiane w Polsce na cele energetyczne oraz wykorzystywane między innymi w celach energetycznych.
 11. Ciepło właściwe materiałów roślinnych: omówić od czego zależy i metody wyznaczania
 12. Współczynnik przewodzenia ciepła materiałów roślinnych: omówić od czego zależy i metody wyznaczania
 13. Scharakteryzować typy zadań klasyfikacji danych.
 14. Cechy sieci Kohonena.
 15. Omówić własności współczynnika determinacji modelu liniowej regresji wielozmiennej.
 16. Wymienić i krótko scharakteryzować rodzaje generatorów liczb losowych.
 17. Jaką postać może mieć model matematyczny procesu losowego.
 18. Czym charakteryzuje się zasilanie elektroenergetyczne obszarów wiejskich?
 19. Omówić źródła przepięć w sieciach elektroenergetycznych i metody ich eliminacji.
 20. Jak można podnieść niezawodność zasilania w energię elektryczną

Specjalizacja: Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu

 1. Na czym polega modułowe podejście w ocenie zgodności wyrobu?
 2. Na czym polega analiza ryzyka w szacowaniu zagrożeń?
 3. Scharakteryzować zewnętrzne i wewnętrzne opcje pozyskiwania technologii
 4. Scharakteryzować liniowe modele procesu innowacyjnego
 5. Omówić możliwości finansowania działalności innowacyjnej
 6. Materiały bazytowe stosowane w rolnictwie proekologicznym.
 7. Wyjaśnij pojęcie „SYSTEM PRODUKCYJNY”
 8. Wymień i omów składowe macierzy wejścia do systemu produkcyjnego
 9. Różnice w zadaniach realizowanych przez maszyny zdefiniowane w pakiecie WITNESS
 10. Wymagania dotyczące konstrukcji kabin ciągników leśnych.
 11. Scharakteryzuj metody programowania sieciowego przedsięwzięć.
 12. Omów klasyfikację procesów występujących w przedsiębiorstwie.
 13. Scharakteryzuj uwarunkowania przyrodnicze i geograficzne produkcji leśnej w Polsce.
 14. Scharakteryzuj skalę i przeznaczenie produkcji leśnej w Polsce.
 15. Technika produkcji roślin energetycznych
 16. Technika zbioru wierzby wiciowej w krótkiej rotacji.
 17. Omów metody termicznej i termochemicznej konwersji biomasy na energię użyteczną.
 18. Omów czynniki wpływające na trwałość aglomeratu z roślin na cele energetyczne.
 19. Główne czynniki wpływające na kształtowanie się popytu na maszyny rolnicze w Polsce
 20. Podstawowe rodzaje leasingu maszyn rolniczych w Polsce.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -