Oferty pracy / Ogłoszenia dla studentów

Oferty pracy dla absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW

Oferty pracy dla absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Dyrektor Generalny URE poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty ds. obsługi systemu świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz koncesjonowania w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

WYMIAR ETATU: 1
LICZBA STANOWISK PRACY: 1
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa
ADRES URZĘDU:
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

WARUNKI PRACY:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

ZAKRES ZADAŃ:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem świadectw pochodzenia z kogeneracji,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących koncesjonowania wytwarzania energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, stanowiących jednocześnie jednostki kogeneracji,
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na standardowe zapytania dotyczące systemu koncesjonowania (OZE/CHP) oraz mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji,
  • realizacja zadań związanych z elektroniczną wymianą danych z Towarową Giełdą Energii w zakresie wydanych świadectw pochodzenia z kogeneracji,
  • wspomaganie realizacji w ramach „Programu badań statystycznych statystyki publicznej” zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
wykształcenie: wyższe,
doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze energetyki lub w obszarze ochrony środowiska,
dobra znajomość ustawy – Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i w kogeneracji,
dobra znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i w kogeneracji,
znajomość technicznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania rynku energii,
dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa w praktyce,
komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność rozwiązywania problemów,
umiejętność pracy z trudnym klientem,
umiejętność obsługi pakietu MS Office,
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:
wykształcenie wyższe techniczne w szczególności na kierunku energetyka lub ochrona środowiska lub leśnictwo,
doświadczenie zawodowe w obszarze postępowań administracyjnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE: życiorys/CV i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje), oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Dokumenty należy złożyć do: 22.04.2017 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego doręczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Regulacji Energetyki
Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
z dopiskiem: ”specjalista ds. obsługi systemu świadectw pochodzenia z kogeneracji
oraz koncesjonowania”

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego / osobistego doręczenia oferty do urzędu).
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Planowane techniki i metody naboru:
– weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
– test wiedzy,
– zadanie symulacyjne,
– wywiad strukturalizowany.

Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych 5 najlepszych kandydatów z testu wiedzy.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -