Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Dotacja dla doktorantów i młodych naukowców w 2017 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie dotację celową na prowadzenie w 2017 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanej „dotacją dla młodych naukowców”.

Wysokość dotacji przyznanej Wydziałowi Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie wynosi 45 300 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1a pkt 1 z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) wymienione środki są dzielone w trybie konkursowym. Szczegółowe zasady wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w SGGW zostały zestawione w załączniku nr 3 (Regulamin Konkursu), dołączonym do niniejszej korespondencji. W skład Komisji Konkursowej do oceny wniosków na realizację zadania badawczego wejdą członkowie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.

Komisja Konkursowa będzie oceniała wnioski z uwzględnieniem następujących kryteriów: wartość naukowa / poznawcza i utylitarna proponowanego tematu i zakresu zadania badawczego, dorobek naukowy osoby składającej wniosek o finansowanie badań naukowych, zasadność planowanych kosztów w ramach zadania badawczego.

O środki finansowe na badania w wewnętrznym trybie konkursowym mogą ubiegać się młodzi naukowcy posiadający obywatelstwo polskie i będący pracownikami naukowymi Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie (jako podstawowe miejsce pracy), a także uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Wnioski na realizację zadania badawczego, opracowane z wykorzystaniem załącznika nr 1 (Wniosek o realizację zadania badawczego) i załącznika nr 2 (Kalkulacja kosztów), będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15.00.

dr hab. Marek Gaworski, prof SGGW
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Inżynierii Produkcji
SGGW w Warszawie

Załączniki

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Ogłoszenie o konkursie na dotację dla młodych naukowców w roku 2017
13.3 KiB17.05.201787
Załącznik 1 - wniosek na realizację zadania badawczego
43.0 KiB17.05.201799
Załącznik 2 - kalkulacja kosztów
46.5 KiB17.05.201797
Załącznik 3 - regulamin konkursu
34.5 KiB17.05.2017123

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -