Ogłoszenia dla studentów

Nabór na praktykę absolwencką w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatną praktykę absolwencką w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009, poz. 1052, dalej ustawa).

Praktyka będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres do trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc na praktyki odpłatne – 301 (ograniczona), wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy wynosi 2 100 zl brutto.

Liczba miejsc na praktyki nieodpłatne – nieograniczona.

Nabór będzie składał się z dwóch etapów:
I etap – kwalifikacja zgłoszeń kandydatów  pod względem spełnienia wymogów formalnych,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Czynności wykonywane w ramach praktyki absolwenckiej dotyczyć będą w szczególności:
1. wprowadzania zeznań rocznych i innych dokumentów do systemów informatycznych;
2. obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
3. przygotowywania akt i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie: minimum średnie;
2. nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych;
4. nieskazanie   prawomocnym   wyrokiem   za   umyślne   przestępstwo   lub   umyślne przestępstwo skarbowe;
5. brak prowadzonych postępowań o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6. umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1. zgłoszenie na praktykę absolwencką (plik);
2. CV;
3. list motywacyjny;
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Terminy i miejsce składania dokumentów
1. Dokumenty należy złożyć:
• w przypadku odpłatnych praktyk do dnia: 23.02.2018 r.,
• w przypadku praktyk nieodpłatnych do dnia: 15.06.2018 r.
2. Decyduje data: nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii urzędu skarbowego.
3. Miejsce składania dokumentów:
bezpośrednio w kancelarii urzędu skarbowego, w którym chce się odbyć praktykę lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie ..praktyka absolwencką”. Szczegółowe dane adresowe poszczególnych urzędów skarbowych znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie: http://www.mazowieckie.kas.Rov.pl/izba-administracii-skarbowej-w-warszawie w zakładce „Kontakt” w każdym urzędzie skarbowym znajdują się: dane teleadresowe, telefon, e-PUAP.

Inne informacje
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. 0 usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
Weryfikacja spełnienia przez osoby zainteresowane wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części ..dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione e-mailem o terminie
1 miejscu rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku braku e-maila telefonicznie).

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -