Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Zaproszenie do udziału w akcjach programu COST

Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych zaprasza do wzięcia udziału w akcjach programu COST. Aplikować można w roli MC Member lubMC Substitute.

Czym jest COST?

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST to finansowany przez UE program, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zaletą programu COST jest możliwość inicjowania projektów przez samych naukowców, a następnie włączanie w nie osób z zainteresowanych krajów (bottom-up).

COST oferuje naukowcom z Europy platformę współpracy i wymiany doświadczeń w określonym projekcie.

Dlaczego warto uczestniczyć w akcjach COST?

 • Możliwość znalezienia partnerów naukowych w różnych krajach;
 • Zwiększa mobilność badaczy i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej;
 • Procentuje kolejnymi projektami;

Program COST zapewnia środki na organizację działań networkingowych w szerokim zakresie tematów naukowych, na przykład:

 • Spotkania, warsztaty i konferencje
 • Granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców
 • Short-Term Scientific Missions (STSM)
 • Szkolenia (training schools)
 • Działania upowszechniające i publikacje

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie jak również na temat aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem:

Zasady przystępowania do Programu COST

Krok 1-sprawdzenie możliwości uczestnictwa w wybranej Akcji

 • po wybraniu konkretnej Akcji na stronie programu COST: http://www.cost.eu/ należy: – sprawdzić czy w Management Committe (MC) są wolne miejsce dla przedstawicieli z Polski (MC Member – do dwóch z różnych instytucji), lub zdecydować o zamiarze współpracy jako Subsitute Member. Naukowcy z Polski biorący udział w przygotowaniu Akcji, mają pierwszeństwo w zgłoszeniu do MC,
 • zapoznać się z Memorandum of Understanding wybranej Akcji. Jest to dokument, w którym szczegółowo określony jest zakres merytoryczny a często podany jest także podział na grupy robocze (Working Groups), w których pracują członkowie MC i pozostali uczestnicy Akcji,
 • skontaktować się z MC Chair lub z Proposer of the Action (w przypadku nowo powstających Akcji, kiedy nie jest jeszcze wybrany MC Chair), w celu poinformowania o zainteresowaniu uczestnictwem.

Krok 2- zgłoszenie uczestnictwa w SGGW

 • kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Badawczych (SMPB): osoba zajmująca się programem: mgr Edyta Seliga, tel. 318-40, e-mail: edyta_seliga@sggw.pl, pok.12, bud. nr 2,
 • złożyć w SMPB następujące dokumenty:
  1. załącznik 1 do Zarządzenia Rektora nr 76/2015 (dokumentu nie należy modyfikować, prosimy o wpisywanie następujących informacji: wartość projektu (łącznie ze źródeł zewnętrznych i własnych): ok. 130 000 EUR rocznie na Akcję (dofinansowanie z UE) wartość wnioskowanego wsparcia ze źródeł zewnętrznych: refundacja kosztów uczestnictwa w spotkaniach (dofinansowanie z UE), (nie ma wymogu składania załącznika 1 jeśli aplikacja dotyczy funkcji Subsitute, a w Management Committe jako MC Member zasiada już naukowiec z SGGW) oraz informacja o zakresie realizowanego projektu na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT.
  2. pismo przewodnie, kierowane do JM Rektora lub do Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Michała Zasady, podpisane przez Dziekana. W piśmie powinna zostać zawarta prośba o delegowanie pracownika do Akcji oraz uzasadnienie merytoryczne jego członkostwa, (prosimy również o przesłanie elektronicznej wersji pisma)
  3. ankietę dorobku naukowego nieprzekraczającą 2 stron.
  Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2 są dostępne w SMPB.

Krok 3-oczekiwanie na kontakt ze strony Biura COST

 • po wysłaniu przez SMPB pisma do MNiSZW, należy oczekiwać na oficjalny kontakt ze strony Biura COST.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -