Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Szymon Głowacki – postępowanie habilitacyjne

Kinetyka suszenia biomasy drzewnej
(Kinetics of wood biomass drying)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marek Markowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Janusz Wojdalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Bogdan Stępień, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Postępowania habilitacyjne prowadzone zgodnie z:

  • art. 16, 18a, 21 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789),
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018r. poz. 261),
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111961165)

Postępowanie awansoweinformacja na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (645.4 KiB, 94 downloads)
Autoreferat - opis dorobku i osiągnięć naukowych (1.7 MiB, 285 downloads)
Skład komisji habilitacyjnej (pismo CK) (492.3 KiB, 128 downloads)
Recenzja nr 1 osiągnięcia naukowego (4.9 MiB, 286 downloads)
Recenzja nr 2 osiągnięcia naukowego (294.5 KiB, 184 downloads)
Recenzja nr 3 osiągnięcia naukowego (2.1 MiB, 209 downloads)
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -