Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – ISB przedmioty ogólne i kierunkowe

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Przedmioty ogólne i kierunkowe

 1. Jaki wpływ wywiera węgiel na strukturę i własności stali węglowych?
 2. Omówić pojęcie agroekologia i wyjaśnić co to jest agroekosystem?
 3. Wymienić i omówić rodzaje produkcji roślinnej.
 4. Jakie cechy powinny posiadać stopy odlewnicze?
 5. Scharakteryzować sposoby ochrony roślin.
 6. Omówić zadania sprzęgieł w napędach
 7. Omówić parametry charakteryzujące pracę przekładni mechanicznych.
 8. Omówić rodzaje i parametry charakteryzujące pompy wyporowe.
 9. Scharakteryzować obieg otwarty i zamknięty w układach hydraulicznych.
 10. Na czym polega działalność innowacyjna, wyjaśnić pojęcie innowacyjności procesowej i produktowej.
 11. Na czy polegają zasady prawidłowego formowania celu projektu zgodnie z regułą SMART?
 12. Omówić rozwiązania techniczne ograniczające ugniatanie podłoża w transporcie polowym.
 13. Co nazywamy ryzykiem projektowym, omówić sposoby reakcji na ryzyka, podać przykłady.
 14. Opisać zasadę uwalniania od więzów i podać przykłady rodzajów więzów.
 15. Omówić prawa tarcia.
 16. Scharakteryzować materiały polimerowe – składniki, właściwości i zastosowania.
 17. Sformułować zasadę pędu i zasadę zachowania pędu oraz podać przykład zastosowania.
 18. Podać stosowane w wytrzymałości materiałów założenia upraszczające dotyczące kształtu elementów.
 19. Podać przykład zastosowania twierdzenia Steinera i podstawowy wniosek z niego wynikający.
 20. Podać przykład obciążeń, dla których występują naprężenia normalne i takich, dla których występują naprężenia styczne.
 21. Podać stosowane w wytrzymałości materiałów założenia upraszczające dotyczące materiału.
 22. Wyjaśnić rolę stron kodowych i mapowania znaków w systemach informatycznych.
 23. Scharakteryzować wymienniki ciepła.
 24. Zdefiniować pojęcie popytu i podaży oraz scharakteryzować ich determinanty.
 25. Z czego wynikają zmiany nachylenia linii ograniczenia budżetowego, podać uzasadnienie.
 26. Wymienić cechy alternatywnych czterech struktur rynkowych, podać przykłady rynków.
 27. Scharakteryzować podstawowe człony dynamiczne wykorzystywane w automatyce.
 28. Wyjaśnić różnice pomiędzy strategiami logistycznymi: klasyczną, planowania potrzeb materiałowych lub zasobów produkcyjnych.
 29. Na czym polega identyfikacja cieplnego obiektu regulacji metodą skokową?
 30. Omówić różnice między dwu-, trzy-, i cztero-przewodowymi rezystancyjnymi czujnikami temperatury.
 31. Omówić budowę i przeznaczenie leśnych ciągników do zrywki sortymentów długich.
 32. Omówić główne zespoły harwestera leśnego.
 33. Omówić funkcje zespołów roboczych w opryskiwaczu samojezdnym.
 34. Omówić maszyny i urządzenia przeznaczone do rozdzielania układów niejednorodnych.
 35. Omówić proces technologiczny zachodzący w kombajnie zbożowym.
 36. Omówić podstawowe etapy projektowania.
 37. Scharakteryzować podnośniki śrubowe.
 38. Omówić korekcję zazębienia.
 39. Scharakteryzować koła zębate walcowe o zębach śrubowych.
 40. Scharakteryzować infrastrukturę logistyki, z uwypukleniem podziału wynikającego z dążenia do minimalizacji kosztów.
 41. Wymienić i omówić systemy oczyszczania  spalin stosowane w silnikach spalinowych
 42. Omówić działanie silnika pracującego w cyklu Atkinsona.
 43. Jaki jest cel stosowania układów doładowania w silnikach spalinowych, podać przykłady takich rozwiązań.
 44. Podać przesłanki podziału procesu technologicznego ze względu na stopnie obróbki oraz odpowiadające im klasy dokładności i chropowatości.
 45. Omówić prasy do wytłaczania oleju z nasion oleistych.
 46. Wyjaśnić co to jest spoina oraz omówić budowę złącza spawanego.
 47. Omówić wpływ ciepła skrawania na element obrabiany oraz dobór parametrów skrawania.
 48. Scharakteryzować odlewnictwo oraz zakres stosowania wyrobów odlewanych.
 49. Jakie są zalety sieci ISO-BUS w pojazdach rolniczych?
 50. Na czym polega zasada pracy przekładni typu VARIO?
 51. Na czym polega zasada pracy układu load sensing?
 52. Scharakteryzować opakowania jako składnik procesu logistycznego.
 53. Jakie elementy pozwalają na zmianą przełożenia w skrzyni przekładniowej Power Shift?
 54. Scharakteryzować fazy rozwojowe drzewostanu.
 55. Wyjaśnić pojęcie – rębnia i scharakteryzować rodzaje rębni.
 56. Omówić rodzaje zużycia części maszyn i warunki w jakich się pojawiają.
 57. Scharakteryzować systemy pozyskiwania drewna.
 58. Przedstawić powiązania między produkcją zwierzęcą i roślinną.
 59. Wymienić i scharakteryzować systemy utrzymania bydła mlecznego.
 60. Omówić klasyfikację pasz i podać krótką ich charakterystykę.
 61. Podać podział systemów udojowych wraz z krótką ich charakterystyką.
 62. Jakie są ograniczenia w projektowaniu maszyn ze względu na wytrzymałość konstrukcji?
 63. Omówić charakterystykę i klasyfikację połączeń kształtowych.
 64. Scharakteryzować dopuszczalne parametry techniczne i eksploatacyjne kołowych pojazdów drogowych.
 65. Wymienić rodzaje łączników gwintowych i zasady ich stosowania.
 66. Wyjaśnić różnice pomiędzy łożyskami tocznymi a ślizgowymi.
 67. Omówić metody defektoskopii i czynniki decydujące o doborze metody.
 68. Objaśnić zasady rzutowania prostokątnego europejskiego.
 69. Porównać zasady wykonania rysunku detalicznego i złożeniowego.
 70. Co to są techniki CAD i jakie jest ich zastosowanie.
 71. Podać metodykę definiowania punktu w przestrzeni za pomocą współrzędnych: prostokątnych, walcowych i sferycznych.
 72. Podać różnice między czynnościami podstawowymi, specjalistycznymi i uzupełniającymi w technologiach produkcji rolniczej
 73. Scharakteryzować kategorie wydajności sprzętu użytkowanego w technologiach produkcji rolniczej
 74. Co to jest spójność pomiarowa i co świadczy o tym, że została ona zachowana?
 75. Scharakteryzować poza słuchowe działalnie hałasu na człowieka  w zależności od jego natężenia
 76. Omówić schematy konstrukcyjne typowych samochodów do wywozu drewna okrągłego.
 77. Omówić rodzaje profilaktyki zmniejszające oddziaływanie hałasu na człowieka.
 78. Omówić rodzaje przeglądów technicznych.
 79. Omówić zasady rozmieszczenia elementów manipulacyjnych, sterowniczych oraz informacyjnych.
 80. Omówić pierwszą i drugą zasadę termodynamiki.
 81. Omówić gaz doskonały i jego przemiany.
 82. Omówić rodzaje przepływów płynów i sposoby ich opisu.
 83. Podać jak wpływa wartość poślizgu kół napędowych na siłę uciągu pojazdu?
 84. Omówić zalety i wady układów kroczących w porównaniu do systemu kołowego.
 85. Omówić rodzaje elektrycznych źródeł światła i ich parametry katalogowe.
 86. Scharakteryzować transformatory energetyczne, gdzie i w jakim celu są stosowane?
 87. Omówić rodzaje mocy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego.
 88. Przedstawić charakterystykę transportu rolniczego.
 89. Omówić sposoby weryfikacji mechanicznych części maszyn .
 90. Omówić zabezpieczenia elektryczne przed zwarciem i przeciążeniem.
 91. Omówić koncepcję wyznaczania niepewności pomiaru.
 92. Scharakteryzować czujniki do pomiaru temperatury i ich zakresy stosowania.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -