Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCN

Konkurs NCN na innowacyjne i przełomowe projekty badawcze: IdeaLab “Managing threats”

Informujemy, że można składać aplikacje w ogłoszonym przez NCN konkursie na innowacyjne i przełomowe projekty badawcze: IdeaLab “Managing threats”.

Adresaci konkursu

Zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego (lidera konsorcjum) oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy oraz inne organizacje posiadające osobowość prawną w Polsce, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii. O uczestnictwo w konkursie IdeaLab mogą ubiegać się osoby z biegłą znajomością j. angielskiego, posiadające co najmniej stopień magistra. Kierownikiem projektu jednak może zostać wyłącznie osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora i jest zatrudniona w polskiej organizacji badawczej.

Zakres tematyczny

“Managing threats” – istniejące i przyszłe wyzwania społeczne. Propozycje projektów powinny być istotne dla społeczeństwa oraz innowacyjne i zrównoważone w zakresie wypracowanych rozwiązań, idei i strategii. W temacie “Managing threats” zawierają się wyzwania wynikające ze złożonych procesów społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, które dotyczą zagadnień tj.: globalizacja, przemiany demograficzne, migracja, brak stabilności geopolitycznej, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego.

Budżet konkursu: 4,5 mln EUR

Procedura konkursowa (3 etapy)

  1. Aplikowanie o uczestnictwo w warsztatach, termin naboru aplikacji: do 19 sierpnia 2019

Wnioski aplikacyjne zawierają m.in. informacje o kwalifikacjach i zainteresowaniach kandydatów (https://idealab.ncn.gov.pl/ ). Zgłoszenia oceniane są przez międzynarodowy zespół ekspertów. Każde zgłoszenie podlega indywidualnej ocenie co najmniej 3 ekspertów, co stanowi podstawę do ustalenia listy uczestników warsztatów.

  1. Warsztaty, termin warsztatów: 21-25 października 2019

Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji projektów badawczych, które będą mogły otrzymać finansowanie w konkursie. Eksperci dokonują oceny indywidualnej, a następnie zespołowej oceny koncepcji projektów. Wynikiem tego etapu będzie lista projektów z ocenami ekspertów.

  1. Złożenie pełnego wniosku projektowego, termin naboru wniosków: do16 grudnia 2019

Opracowane podczas warsztatów koncepcje projektów badawczych będą stanowiły część główną wniosków. Ocena wniosków pełnych dokonywana będzie przez koordynatorów dyscyplin NCN oraz zespół ekspertów.

Czas realizacji projektu: 24-36 miesięcy (projekt może trwać najpóźniej do 30 kwietnia 2024)

Budżet projektu: 0,5-1,5 mln EUR (kwalifikowalność wydatków do 30 kwietnia 2024)

Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumenty aplikacyjne są na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -