Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Staż badawczy w Instytucie Energetyki w Kownie (Litwa)

Dr inż. Joanna Aleksiejuk-Gawron od 1 lipca do 30 września 2019 przebywa na stażu badawczym w Instytucie Energetyki w Kownie (Litwa).  Koordynatorem stażu po stronie Litewskiego Instytutu Energetyki jest dr Rolandas Urbonas – zastępca Dyrektora Instytutu.

Litewski Instytut Energetyki składa się z 11 laboratoriów naukowych, w których pracuje 240 pracowników (w tym 130 naukowców i badaczy) i 20 doktorantów. Staż podzielono na pracę w dwóch jednostkach:

  • Center for Hydrogen Energy Technologies pod kierownictwem dr. Dariusa Milčius’a: http://www.lei.lt/main.php?m=262&k=9
  • Laboratory of Systems Control and Automation pod kierownictwem dr. Virginijusa Radziukynas’a: http://www.lei.lt/main.php?m=265&k=9

W pierwszej jednostce Stażysta bierze udział w części badań międzynarodowego projektu H2020 iDistributedPV. Celem jest opracowanie zintegrowanego rozwiązania w celu zwiększenia udziału energetyki rozproszonej w budynku administracji publicznej w Kownie w oparciu o:

  • efektywną integrację urządzeń fotowoltaicznych,
  • magazynowanie energii,
  • monitorowanie i kontrolowanie strategii i procedur,
  • aktywne zarządzanie popytem na energię elektryczną,
  • integrację procedur w systemie dystrybucji energii według kryteriów rynkowych.

W drugiej jednostce przeprowadzone zostaną badania nad możliwościami połączenia produkcji ciepła i wywarzania energii elektrycznej w Hybrydowym Systemie Energetycznym (HSE). Do każdego z rozwiązań HSE zostanie opracowany algorytm sterowania, a także aspekty ekonomiczne proponowanych rozwiązań. Dodatkowe zadanie to współpraca przy opracowywaniu mapy rozwiązań technicznych dla wspólnot energetycznych (osiedla lub części miast), uwzględniając ich strukturę i harmonogram zapotrzebowania na energię. Rozważone zostaną możliwe technologie i algorytmy sterowania, które można połączyć i zastosować w HSE. Końcowym etapem będzie przedstawienie przykładowego optymalnego rozwiązania HSE, wraz z określeniem jego zalet i wad. Wybór optymalnego rozwiązania (wraz z odpowiednim algorytmem sterowania) będzie związany z najlepszym efektem ekonomicznym.

Cała praca sprowadza się do komputerowych symulacji i adaptacji wyników do prawdziwych systemów energetycznych. Pod okiem ekspertów i praktyków Stażysta ma szansę poszerzenia wiedzy praktycznej z zagadnień projektowania i sterowania hybrydowymi systemami energetycznymi.

Staż finansowany jest ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego SGGW (na rok akademicki 2018/2019) dla młodych nauczycieli akademickich wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -