Historia Wydziału Inżynierii Produkcji

W wyniku reorganizacji przeprowadzonej na Uczelni w roku akademickim 1999/2000 na bazie Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej został utworzony Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Początki powstania Wydziału sięgają końca lat 40-tych XX wieku, kiedy to Zakład Mechaniki i Maszynoznawstwa Rolniczego należący wówczas do Wydziału Ogrodniczego SGGW, miał siedzibę przy ulicy Hożej 74 w Warszawie. Funkcje dydaktyczne i badawcze na potrzeby Zakładu spełniała utworzona w tym celu Stacja Doświadczalna Narzędzi i Maszyn Rolniczych z siedzibą w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Kłudzienku. W 1947 r. po przeniesieniu Zakładu do zabudowań na tyłach uczelni przy ul. Rakowieckiej nastąpił trudny okres w działalności jednostki. W 1948r. powstały Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa przejął Stację w Kłudzienku i pomieszczenia Zakładu Mechaniki i Maszynoznawstwa Rolniczego. Tracąc zaplecze materialne Zakład przestaje być niezależną jednostką naukowo-dydaktyczną.
W wyniku reorganizacji uczelni w 1951r. Wydział Rolniczy został podzielony na Wydział Zootechniczny i Wydział Rolny, na który to przeniesiono Katedrę Mechaniki i Maszynoznawstwa Rolniczego. W 1954r. nazwę katedry przemianowano na Katedrę Mechanizacji Rolnictwa, a kierownictwo powierzono doc. dr. inż. Tadeuszowi Nowackiemu. Zajęcia początkowo odbywały się w pomieszczeniach gospodarstwa SGGW w Brwinowie, a następnie w pomieszczeniach zastępczych na zapleczu Uczelni przy Rakowieckiej. Zmiana lokalizacji Katedry nastąpiła w rouku 1957, po otrzymaniu pomieszczeń na Ursynowie w bloku nr 7 (obecnie budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych). Starania o powiększenie bazy lokalowej doprowadziły do utworzenia części pracowni i laboratoriów w zabudowaniach po doświadczalnym gospodarstwie rolnym. Zabudowania te – pomieszczenia magazynowe, chlewnia, stajnia, wozownia – po wielu przebudowach i pracach adaptacyjnych na długie lata stały się siedzibą jednostek Katedry, a następnie Instytutu i Wydziału.

Wzrost zainteresowania problematyką mechanizacji rolnictwa, świadczył o potrzebie rozwoju tego kierunku nauczania i przyczynił się do podjęcia przez władze uczelni i Wydziału rolniczego kroków zmierzających do utworzenia samodzielnej jednostki o takim profilu działalności. W roku akademickim 1969/70 przy Wydziale Rolniczym powołano do życia Oddział Mechanizacji Rolnictwa i przyjęto na I rok studiów 30 studentów. W ramach dalszych reorganizacji struktur szkolnictwa wyższego jesienią 1970r. Katedrę Mechanizacji Rolnictwa przekształcono w Instytut Mechanizacji Rolnictwa, a kierownictwo objął prof. dr Tadeusz Nowacki.

Rozpoczęcie systematycznego naboru studentów na Oddział Mechanizacji Rolnictwa doprowadziło do utworzenia stanowiska prodziekana ds. Oddziału. Od roku 1974 do roku 1977 funkcję tę pełnił doc. dr hab. Krzysztof Majka.

W tym okresie władze Uczelni postanowiły utworzyć nowe samodzielne kierunki studiów. Jednym z nich miało być kształcenie w zakresie Mechanizacji rolnictwa i leśnictwa. Kadrę dydaktyczną z zakresu Mechanizacji rolnictwa miał zapewnić Instytut Mechanizacji Rolnictwa funkcjonujący w ramach Wydziału Rolniczego, a z zakresu Mechanizacji leśnictwa Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn funkcjonujący jako jednostka międzywydziałowa.

Zakład Mechaniki i Eksploatacji Prac Leśnych kontynuował działania Zakładu Mechanizacji Prac Leśnych, który powstał w grudniu 1957 roku jako jednostka Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego SGGW. Jego założycielem i pierwszym kierownikiem był ówczesny doktor nauk technicznych Mieczysław Botwin. W 1972 roku w wyniku zmian reorganizacyjnych na Uczelni Zakład Mechanizacji Prac Leśnych został włączony do nowo utworzonego Instytutu Maszyn Leśnych i Drzewnych Wydziału Technologii Drewna, a następnie w 1957 roku przekształcony w jednostkę międzywydziałową, przyjmując nazwę Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn. Kierownikiem został mianowany dr inż. Jerzy Więsik.

W dniu 1 października 1977 roku nastąpiło utworzenie Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej. W tym dniu studenci Oddziału Mechanizacji Rolnictwa funkcjonującego na Wydziale Rolniczym stali się studentami nowo powstałego Wydziału TRiL. Jednostką naukowo-dydaktyczną tego Wydziału stał się nowo powołany Instytut Mechanizacji Rolnictwa i Leśnictwa. W jego skład weszły dotychczasowe jednostki Uczelni: Instytut Mechanizacji Rolnictwa oraz Zakład Mechaniki i Eksploatacji Maszyn.

Pierwszym Dziekanem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej został prof. dr hab. Janusz Haman, który pełnił również funkcję dyrektora Instytutu.
Na początku swojego istnienia Wydział miał tylko jedną samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną: Instytut Mechanizacji Rolnictwa i Leśnictwa, którego strukturę wewnętrzną stanowiło 9 zakładów. W 1982 roku decyzją Senatu SGGW do Wydziału dołączono Instytut Zastosowań Matematyki i Statystyki będący do tego czasu jednostką międzywydziałową.

W roku akademickim 1983/84 w ramach wewnętrznej restrukturyzacji Wydziału, mającej na celu tworzenie większych i silnych jednostek doszło do łączenia Zakładów. W roku 1985/86 Instytut Zastosowań Matematyki i Statystyki został podzielony na mniejsze jednostki i włączony do innych Wydziałów.

Istotnym wydarzeniem w życiu Wydziału było otrzymanie w 1987 roku uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technika rolnicza. W 1989 roku pierwszym „własnym” doktorantem został dr inż. Aleksander Lisowski.
Duże zmiany w Uczelni przyniósł rok 1991/92. W związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym Senat SGGW uchwalił nowy statut określający zasady tworzenia nowej struktury katedralnej jednostek.

Od 1 stycznia 1992 roku zaakceptowana została nowa struktura organizacyjna Wydziału złożona z trzech katedr – Katedry Maszyn Rolniczych, Katedry Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych – i jednego samodzielnego Zakładu Mechanizacji Leśnictwa. Powyższa struktura organizacyjna z niewielkimi zmianami trwała do 1999 roku.

Rok akademicki 1999/2000 przyniósł na Wydziale daleko idące zmiany. Wprowadzona przez Rektora reorganizacja dotknęła wszystkie Wydziały. Po raz kolejny dążąc do tworzenia dużych i silnych jednostek z dniem 1.01.2000 roku na bazie dotychczasowych jednostek utworzono trzy dwuzakładowe katedry. Równoczesne zmiany gospodarcze w kraju i związane z tym coraz bardziej wymagający i konkurencyjny rynek pracy absolwentów szkół wyższych wymagały podjęcia niezbędnych działań prowadzących do zmiany sylwetki absolwenta Wydziału w kierunku nowoczesnego menadżera. Systematycznie dokonywane zmiany dały podstawę do powołania nowego kierunku studiów nachylonego pod kątem zarządzania i inżynierii produkcji, co również doprowadziło zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 29.12.1999r. do zmiany nazwy wydziału na Wydział Inżynierii Produkcji. Zmianie nazwy Wydziału towarzyszyło utworzenie trzech katedr – Katedra Podstaw Inżynierii, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych.

W ramach tej jednostki kontynuowano działania związane z dalszą rozbudową Wydziału.
Najważniejszym osiągnięciem naukowym było otrzymanie 17.03.2005 roku uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.


Na podstawie książki J. Buliński, M. Gaworski “Wkład Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w rozwój techniki rolniczej i leśnej”. Warszawa 2007

Poczet dziekanów Wydziału

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -