Post Tagged with: "Jakość kształcenia"

Jakość kształcenia

Dokumenty Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Dokumenty dotyczące Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Procedury Instrukcje Formularze Inne Procedury Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Instrukcje Systemu Zapewnienia i […]

Jakość kształcenia

Strategia Wydziału Inżynierii Produkcji

Strategia Wydziału została opracowana jako konsekwencja obowiązującej strategii Uczelni. Mieści się ona w pełni w założeniach zawartych w Strategii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na lata 2011 – 2020, […]

Jakość kształcenia

Misja Wydziału Inżynierii Produkcji

Misją Wydziału Inżynierii Produkcji jest, zgodnie z misją SGGW służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, a w sposób szczególny, zapewnienie warunków koniecznych do realizacji postulatu rozwijania gospodarki opartej na […]

Jakość kształcenia

Polityka jakości

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dąży konsekwentnie do podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych. Podstawą […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -